Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

vrijdag 5 augustus 2022

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek


Attentie: In deze studie worden de datums volgens onze huidige Gregoriaanse tijdrekening gerelateerd aan de Joodse maankalender.

 

Daniëls profetie

Inleiding

Basis

Mogelijke aanvang

De eerste Weekhelft

De tweede Weekhelft

Mogelijk einde / Begin 30 plus 45 dagen

1 Tisjri 6031 AM

De Zonen van Zadok / De visionaire tempel

Het Feest der Trompetten

 

 

Daniëls profetie

 

In de Bijbel worden de specifieke details omtrent Israëls laatste Jaarweek (de 70ste) uitsluitend in het Boek Daniël vermeld; hoofdstuk 9. Gods Woordvoerder is Gabriël die van zichzelf zei dat hij “dicht voor Gods aangezicht staat” (Lk 119) >>

 

23   Geef dus acht op de zaak en heb begrip van het gezicht

24   70 zevens zijn toebedeeld betreffende uw volk en uw heilige stad

        om een einde te maken aan de overtreding

        en om zonden te verzegelen

        en om ongerechtigheid te verzoenen

        en om rechtvaardigheid van eeuwen in te voeren

        en om een zegel te drukken op visioen en profetie

        en om een heilige der heiligen te zalven

25   Weet dan en onderscheid: Vanaf uitgaan woord om te

       herstellen en te bouwen Jeruzalem tot aan Messias Vorst

       7 zevens en 62 zevens

       Ze zal opnieuw worden gebouwd, plein en gracht

       maar in druk der tijden

26   En na de 62 zevens zal Messias worden afgesneden

       en niets voor hem

       En de stad en het heiligdom zal verderven het volk van

       vorst die komt en zijn einde in overstroming

       en tot einde oorlog, verordend zijn verwoestingen

27   En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten 1 zeven

       En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden

       slachtoffer en spijsoffer

       En op vleugel van gruwelen een verwoester

       en tot voleinding zal wat vastbesloten is uitgestort worden

       op de verwoester

 

Voor een uitvoerig commentaar op die Jaarwekenprofetie, verwijzen we naar de studie >>

Antichrist en Israël – De 70e week cruciaal.

Inleiding

 

Hieronder wordt - overigens onder veel voorbehoud - een idee gegeven hoe het verloop van die laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. 

 

Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.

 

Basis

 

In deze Studie wordt van onderstaande gegevens uitgegaan:

De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4002/4001 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar. Vandaar dat de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar loopt. Het jaar 4002/4001 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

 

Op die grondslag verder redenerend komt het jaar

6024 AM overeen met 2022/2023 AD;

6025 AM met 2023/2024 AD;

6026 AM met 2024/2025 AD;

6027 AM met 2025/2026 AD;

6028 AM met 2026/2027 AD; 

6029 AM met 2027/2028 AD;

6030 AM met 2028/2029 AD;

6031 AM met 2029/2030 AD.  

 

Vanaf het voorjaar van 2020 AD zijn we plotseling – en dat ook nog eens wereldwijd - geconfronteerd met het Coronavirus. Daarbij werden we – vrijwel van de ene dag op de andere - herinnerd aan Yeshua’s Eindtijd voorzeggingen, zoals we die aantreffen in Mattheüs 24 en Lukas 21.

Zo lezen wij in Lk 21:10-11 het volgende: Daarop zei hij verder tot hen: Natie zal opstaan tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen zowel grote aardbevingen zijn als in verschillende plaatsen hongersnoden en pestuitbraken. Verschrikkelijke gebeurtenissen zullen zich voordoen, alsook vanuit de hemel grote tekenen.

 

Uiteraard zullen we moeten afwachten hoe een en ander zich verder gaat ontwikkelen, maar kenners van Bijbelprofetie denken bij die Eindtijdtekenen onmiddellijk ook aan het feit dat er voor de natie Israël nog een 70ste Jaarweek moet aanbreken; direct verband houdend met haar terugkeer en herstel volgens Gods voornemen!

Een treffende passage dienaangaande treffen we aan in het Bijbelboek Hosea >>

 

En ik [YHWH Elohim] zeg tot haar [Gomer; een profetisch beeld van overspelig Israël]: Vele dagen zul je bij mij zitten, zonder te hoereren of aan een man toe te behoren. En zo zal ik tegenover jou zijn. Want de zonen van Israël zullen vele dagen zonder koning en zonder vorst en zonder slachtoffer en zonder zuil en zonder efod en terafim wonen. Daarna zullen de zonen van Israël terugkeren en YHWH hun God en David, hun koning, zoeken; en bevend zullen zij tot YHWH en tot zijn goedheid komen, in het laatst der dagen. 

 

Mogelijke aanvang

 

Voor alle duidelijkheid het volgende:

Geteld vanaf het begin der 70ste Jaarweek moeten er, op grond van Daniëls Eindtijdprofetie in Daniël 12, 2595 dagen verstrijken tot het begin van het in het boek Openbaring aangekondigde Millenniumrijk van de Messias.

In Openbaring 20:1-3 lezen we immers:

 

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel in het bezit van de sleutel der afgrond en een grote keten op zijn hand. En hij maakte zich meester van de Draak, de oude Slang, die Duivel en de Satan is, en hij bond hem duizend jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde [die] boven hem opdat hij de Heidenvolken niet langer zou misleiden totdat de duizend jaren voleindigd zijn; daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

 

Daniël 12:11-12 verschaft ons de sleutel voor de 2595 dagen. Alweer Gabriël die tot Daniël het volgende zei >>

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht [op de Helft van de Week; nadat er 1260 dagen zijn verlopen], zullen er 1290 dagen zijn [1260 dagen van de Tweede Weekhelft plus 30 dagen daaraan toegevoegd]. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt [ná nog eens ‘extra’ 45 dagen]!

 

De eerste Weekhelft

 

De eerste 110 dagen:

Vanwaar die 110 dagen waarmee, naar wij veronderstellen, de 70ste Week zal beginnen?

Het is wederom het Boek Daniël waarin wij dienaangaande worden geïnformeerd.

Duidelijk is dat elke Weekhelft op zich 1260 dagen omvat (3½ x 360 dagen = 1260), maar die Eerste weekhelft moet verdeeld worden in 110, respectievelijk 1150 dagen? Waarom?

 

Antwoord: Het heeft alles te maken met die zeer aparte profetie in Daniël 8, betrekking hebbend op de tamid, het dagelijks morgen– en avondoffer binnen de Mozaïsche tempeldienst.

Zoals hierboven, bij Daniëls profetie werd vermeld in vers 27, zagen we dat de antichristelijke Eindtijdmacht bij de aanvang van de 70ste Week, zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Mashiach – in het gevlei te komen. Hoe?

Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Vers 27 van Daniël 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven

Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week dat Oude Wetsverbond laten herleven! Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?

 

Allereerst omdat in datzelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de helft van de Week zijn belofte aan Israël zal verbreken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.

Maar dat is niet de enige factor die veroorzaakt dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle Week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Hoe dat zo?

 

Het betreft de al eerder genoemde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.

Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.

Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

 

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.

Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avonden-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

 

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!

 

Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?

Yeshua zelf gaf dat aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.

Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

 

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!

En die eerste 110 dagen moeten wellicht geteld worden vanaf 3 augustus 2022 AD. Volgens de Joodse kalender overeenkomend met 6 Av (6023 AM), een datum overigens die enkele (drie) dagen voorafgaat aan de voor Israël duistere datum 9 Av, waarop zowel de eerste als de latere  tweede tempel werden verwoest (!)

We gaan er immers vanuit dat 4002/4001 v.Chr. jaar 1 is volgens de Anno Mundi kalender. Toen nam Gods Grote Rustdag van 7000 jaar kennelijk een aanvang. Bijgevolg moet op 1 Tisjri 6031 AM de laatste 1000 jaar van die Zevende Dag beginnen.

Die datum komt overeen met 10 september 2029 AD.

 

Voor de eerste 110 dagen, dus te tellen vanaf 3 augustus 2022 AD, komen we dan uit op 20 november 2022, overeenkomend met 26 Chesvan (6024 AM). Omdat elke weekhelft uit 1260 dagen bestaat, resteren er nog 1150 dagen.

We arriveren dan bij 13 januari 2026 AD en die datum komt overeen met 24 Tevet 6027 AM.  

 

Wat er tijdens die eerste 110 dagen precies gaat gebeuren is (nog) niet geheel helder. Maar wat West Europa betreft zien de voortekenen er niet bepaald gunstig uit.

Het blijkt dat die eerste 110 dagen verdeeld kunnen worden in twee gekenmerkte perioden van elk 55 dagen. In de tijd als volgt te situeren >>

1.)  3 augustus tm  26 september 2022 AD (overeenkomend met 1 Tisjri, de eerste dag van het Joodse Nieuwjaar).

2.)  27 september tm 20 november 2022 AD.

 

De tweede Weekhelft

 

Gesuggereerde Helft: Aanvang 14 januari 2026 AD, overeenkomend met 25 Tevet 6027 AM.

 

Naar wij verwachten zal Gods Zoon, Yeshua Mashiach, precies dán als koning worden geïnstalleerd in het voorzegde Mashiachrijk.

Uit andere Schriftdelen weten wij namelijk 

• dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomashiach - aan wie het merendeel der Eindtijd Joden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;

• dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;

• dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

 

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

 

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

 

In zijn Eindtijdrede heeft ook Mashiach Yeshua zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee het gevaar ervan uitermate onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

 

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen.

(Mt 24:15-16)

 

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Yeshua’s gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel

En verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

 

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:

Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Mashiach op de troon (Psalm 2).

Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

 

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

 

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

 

Zc 9:8

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.

3908

Zc 9:9

Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.

4833

Zc 9:10

En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

5686

 

De totale gematriawaarde is zeker interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427, overeenkomend met die van Lukas 12:46 >>

[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

 

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.

Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD het karakter van een ‘voorproef’ had. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1826/27 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 

 

Zie: Spraakverwarring en Tijden der Heidenen 

 

En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

Confusion of Tongues and the Seven Times

 

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

 

* de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Yeshua zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

 

* oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede Weekhelft (Op 12:5-14 en 13:5-7).

 

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.

In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord: Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom.

 

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34). Zie: Het Nieuwe Verbond  

 

Door een Joods Overblijfsel - dat zich werkelijk door de geest van dat Nieuwe Verbond zal laten leiden - zal, zoals aangekondigd in Mt 24:14, het dan opgerichte Messiasrijk in de gehele oikoumenè gepredikt worden tot een getuigenis voor alle Goyim.

In Micha 2:12-13 lezen we hoe YHWH Elohim daartoe de geëigende maatregelen zal treffen >>

 

Ik zal Jakob beslist vergaderen, in zijn geheel; ik zal het overblijfsel van Israël zonder mankeren bijeenbrengen. In eenheid zal ik hen stellen, als schapen in de kooi, als een kudde midden in haar weide; het zal er gonzen van mensen. Hij die een doorbraak maakt, zal stellig vóór hen optrekken: Zij zullen werkelijk doorbreken. En zij zullen door een poort trekken, en zij zullen daardoor uitgaan. En hun koning zal vóór hen doortrekken, met YHWH aan hun spits.

 

Mogelijk einde / Begin 30 plus 45 dagen

 

Gesuggereerd Einde26 Juni 2029 AD, overeenkomend met 13 Tamuz 6030 AM.

 

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt ten einde (Dn 7:25; 12:7; Op 12:1413:5-7).

De Grote Menigte van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

 

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer,  gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam. Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

 

Die dienst door die Grote Schare was feitelijk al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede.

 

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

 

De extra 30 plus 45 dagen

 In Daniël 12:11 lezen we daarover het volgende >>

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht [op de Helft van de Week], zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!

 

Het bereiken van die 1335 dagen geschiedt uiteindelijk op 9 September 2029 AD of 29 Elul 6030 AM.

De volgende dag, 1 Tisjri 6031 AM (10 September 2029 AD), zou dan het Millennium volgens Op 20:1-3 moeten starten.

Voor Daniël persoonlijk hield dat het volgende in:

 

Maar jij moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

 

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Yeshua zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

 

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.

(Mt 24:29-30) 

 

1 Tisjri 6031 AM

 

Maar…, wat zou er mogelijk tijdens de extra 75 dagen (30 + 45) nog kunnen geschieden?

Allereerst moeten we vaststellen dat, gerekend vanaf het begin van de Jaarweek en helemaal tot het einde van de genoemde 75 dagen, er dan in totaal 2595 dagen verstreken zullen zijn ( 2 x 1260; plus 30; plus 45).

Bij nader onderzoek blijkt een en ander teruggevoerd te kunnen worden op het profetische woord in Daniël 12, want aldaar vernamen we al eerder iets over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen; zij die getrouw volharden, zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

 

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

 

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht [op de Helft van de Week], zullen er 1290 dagen zijn [de extra 30 dagen zijn dan voorbij]. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt [ná nog eens ‘extra’ 45 dagen]!

 

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

 

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

 

En in de tweede plaats wordt ons - de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël - onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt wordt; kennelijk ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar én de aanvang van het Millennium!

 

De Zonen van Zadok / de visionaire tempel

 

In onze telling van de dagen stelden we vast dat de 1335 dagen, respectievelijk de 2595 dagen, beide eindigen op 9 September 2029 AD of 29 Elul 6030 AM. De volgende dag, 1 Tisjri 6031 AM, is dan dag één van het Millenniumrijk van de Mashiach.

Maar met betrekking tot die 2595 dagen lijkt Ezechiël 44:20 ons nog wat extra informatie te verschaffen. In die tekst worden de zonen van Zadok namelijk gunstig vermeld. Blijkbaar de reden waarom ook juist zij in de visionaire tempel van de toekomst als de hemelse priesterschap zullen dienen. In die tekst worden zij immers nader omschreven als de Levitische priesters, de zonen van Zadok.

Binnen de context van Ez 44 lezen we >>

 

En wat de Levitische priesters, de zonen van Zadok, betreft - die de plicht ten opzichte van mijn heiligdom waarnamen toen de zonen van Israël van mij afdwaaldenzij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en zij moeten voor mijn aangezicht staan om mij vet en het bloed aan te bieden, luidt het woord van de Heer YHWH. Zij zijn het die in mijn heiligdom zullen komen… (20) En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

 

De GW (gematria- of getalswaarde) van vers 20 is 2595, en wellicht mogen we dat als een vingerwijzing opvatten die naar de 2595 dagen leidt. De extra reden die we daarvoor menen te hebben is de datum welke gekoppeld is aan Ezechiëls visioen van de toekomstige tempel. Zie Ez 40:1-2 >>

 

In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen, op deze zelfde dag bleek de hand van YHWH op mij te zijn, zodat hij mij naar die plaats bracht. In de visioenen van God bracht hij mij naar het land Israël en zette mij tenslotte neer op een zeer hoge berg, waarop iets was gelijk de bouw van een stad, tegen het zuiden.

 

Datgene wat geleek op de bouw van een stad, blijkt ons bij voorbaat een idee te geven van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21, maar dan vanuit Israëls aardse standpunt bezien!

 

Het Feest der Trompetten

 

Elk jaar werd in Israël, op 1 Tisjri, het zogeheten Feest der Trompetten gevierd. Een enigszins mysterieus ‘feest’ overigens, aangezien alle eeuwen door niet echt helder is geworden wat YHWH Elohim met die ‘viering’ precies beoogde!

De summiere details omtrent dat eerste ‘najaarsfeest’ lezen we in Leviticus 23 >> 

 

In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.

 

Voor de geïnteresseerde lezer hieronder alle details en de gematria resultaten (Lv 23:23-25) >>

 

Lv 23:23

En YHWH sprak tot Mozes, zeggend:

895

Lv 23:24

Spreek tot de zonen van Israël, zeggend: In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.

4766

Lv 23:25

Geen enkel soort van zwaar werk moogt gij verrichten, en gij moet een vuuroffer aan YHWH aanbieden.

2544

 

Totaal GW (getalswaarde): 8205 (895 + 4766 + 2544).

Heel opmerkelijk kan het genoemd worden dat die GW correspondeert met die van 2 Thess 2, vers 6 >> En nu weten jullie wat [hem - de Mens der Wetteloosheid; de Antichristelijke figuur van de Eindtijd -] weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. De verschijning van die mysterieuze figuur op het religieuze wereldtoneel van de Eindtijd hangt immers samen met de Opname van Jezus’ Gemeentelichaam, aangezien dan wat weerhoudt weggenomen zal zijn!

 

Overigens is het veelzeggend dat, wat de Joden betreft, er rond dat eerste ‘najaarsfeest’ - een gedenkdag van trompetgeschal - een waas van geheimzinnigheid hangt! Vooral omdat in het geheel niet wordt vermeld met welk doel die gedenkdag jaarlijks door Israël onderhouden moest worden!

 

Achteraf bezien wellicht begrijpelijk indien het YHWH Elohims bedoeling was dat het ‘feest’ moest vooruitwijzen naar het bijeenroepen van

a.) de hemelse Gemeente van Yeshua’s Lichaam; en

b.) de aardse Joodse Gemeente.

 

Uit Openbaring 20 blijkt dat bij de aanvang van het Davidische Millenniumrijk de Eerste (aardse) opstanding zal plaats hebben:

 

En ik zag tronen en zij namen daarop plaats, en hun werd rechterlijk oordeel verleend. En [ik zag] de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis van Yeshua en wegens het woord van God en die noch het Beest noch zijn Beeld aanbaden en die het kenteken niet op het voorhoofd en op hun hand ontvingen. En zij kwamen tot leven en heersten als koningen met de Messias duizend jaren.

(De overigen der doden kwamen niet tot leven totdat de duizend jaren ten einde waren).

Dit [is] de eerste opstanding. Gelukkig en heilig hij die deel heeft aan de Eerste opstanding; over dezen heeft de Tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van de Messias zijn en zij zullen de duizend jaren met hem als koningen heersen (Op 20:4-6).

 

Zie svp ook het commentaar bij dat Schriftdeel.

Naar wij verwachten zullen de Joodse heiligen op aarde dan ook rond 1 Tisjri 6031 AM ‘gereed staan’ om zich volkomen te richten op het gezegende ‘oordeelswerk’ van het Millenniumrijk.

Achteraf bezien zal dan blijken dat het ‘mysterieuze’ Feest der Trompetten tevens als ‘opmaat’ diende voor de twee overige ‘Najaarsfeesten’, namelijk Yom Kippur (de Verzoendag) en het Loofhuttenfeest, maar dan in hun duizendjarige tegenbeeld. 

 

Naar wij verwachten zullen de ‘heiligen’ in de hemel - alle leden van de Christelijke Gemeente - al enige tijd eerder de Opname hebben ervaren.

Veelal wordt het tijdstip voor die sensationele verdwijning van het wereldtoneel, zoals beschreven in 1Th 4:13-17, in verband gebracht met de 70ste Jaarweek. De achterliggende gedachte is dat de belemmering voor de verschijning van de Antichristelijke Eindtijdmacht dan ‘weggenomen’ zal zijn, zoals profetische beschreven in 2Th 2:1-12.

In vers 6 van die passage is sprake van wat weerhoudt en in vers 7 van die weerhoudt; in beide gevallen doelend op de kracht van Gods geest welke tijdens het aeon van de Christelijke Gemeente aanwezig is bij de leden van dat Gemeentelichaam.

De Opname van die Gemeente zal dan ook een enorm effect hebben op de gebeurtenissen die zich daarna op aarde zullen ontvouwen (2Tm 3).

 

Zie svp ook de Anno Mundi Jaartelling.

 

-.-.-.-