Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

zaterdag 16 april 2022

Anno Mundi Jaartelling


  Anno Mundi  //   Anno Dominus 

     1  4002/4001  Schepping Adam                 

   31  3972/3971  Schepping Eva

 130  3873/3872  Geboorte Seth

 622  3381/3380  Geboorte Henoch

 687  3316/3315  Geboorte Methusalah

 930  3073/3072  Dood Adam

987     3016/3015  Dood Henoch

1056  2947/2946  Geboorte Noach

 1536  2467/2466  Aankondiging van de 120 jaar tot de Vloed; aanwezigheid  Nefilim

1656  2347/2346  Vloed; Noach 600 jaar; dood Methusalah (nog vóór de Vloed

1723  2280/2279  Geboorte Heber; 3½ x 1723 = 6030(½); begin Millenniumrijk verwacht

1826  2177/2176  Spraakverwarring; aanvang Zeven Tijden (7 x 600) tot 6026 AM; Lukas 21:24

2006  1997/1996  Dood Noach; 350 jaar na Vloed; basis voor het 3½ principe

2009  1994/1993  Geboorte Abraham; 3½ x 2009 = 7031(½); einde Millenniumrijk 

2084  1919/1918  (1826 GW Spraakverwarring + 258 GW Charan = 2084); Abraham 75 jaar; aanvang 430 jaar (2 x 215), eindigend in 2514 AM met de Exodus. Tevens de 1:2 verhouding, gerekend vanaf 2084 AM, en tot uitdrukking komend in 215:430; overeenkomend met a.) 2299 AM (de 130-jarige Jakob komt met gehele familie naar naar Egypte); en b.) 2514 AM (het tegenovergestelde, hun vertrek uit Egypte) 


2109  1894/1893  Geboorte Isaäk

2114  1889/1888  Isaäk gespeend; aanvang 400-jarige periode van verdrukking (2114-2514 AM)

2169  1834/1833  Geboorte Ezau en Jakob

2184  1819/1818  Dood Abraham; 175 jaar oud

2260  1743/1742  Geboorte Jozef

2266  1737/1736  Bij de Jabbok wordt Jakob (GW 182) Israël (GW 541) genoemd; verschil GW 359 (Satan);

aanvang tijdrekening gefocust op de wederwaardigheden van het volk (de natie) Israël

2277  1726/1725  Jozef, 17 jaar oud, verkocht naar Egypte

2290  1713/1712  Jozef, 30 jaar oud, staat voor Farao; aanvang 2 x 7 jaar periodes van overvloed/honger

2297  1706/1705  Aanvang hongersnood

2299  1704/1703  In tweede jaar hongersnood komt Jakob met gehele familie naar Egypte 

2316  1687/1686  Dood Jakob, 147 jaar oud (Gn 47:28);

2370  1633/1632  Dood Jozef, 110 jaar oud

2514  1489/1488  Exodus; 144 jaar ná Jozefs dood; zijn gebeente wordt meer dan 40 jaar ‘rondgedragen’ [2Kor 4:10] 

2515  1488/1487  Oprichting Tabernakel; installatie Aäronische priesterschap

2554  1449/1448  Dood Mozes (120 jaar); overtocht Jordaan o.l.v. Jozua          

2910  1093/1092  Saul koning; 40 jaar tot 2950 AM

2950  1053/1052  David koning; 40 jaar tot 2990 AM

2990  1013/1012  Salomo wordt koning

2993  1010/1009  Het vierde jaar van Salomo [ 1Kn 6:1; 2514 + 479 ]

3000  1003/1002  Tempel voltooid [ 1Kn 6:38 ]

3030    973/972  Dood Salomo, ná 40-jarige regering; kort hierna splitsing Davidisch Rijk in Noordelijk Tienstammenrijk en Zuidelijk koninkrijk Juda 

3287    716/715  Einde Tienstammenrijk; wegvoering naar Assyrië (2Kn 17:20

3416    587/586  Val Jeruzalem; eerste tempel verwoest

3463    540/539  Val Babel; einde 70 jaar periode genoemd in Jr 25:11 en 29:10 

3464    539/538  Decreet Cyrus ivm terugkeer Joodse ballingen

3485    518/517  Einde 70-jarige periode van vasten (Zc 7:1-5)

3558    445/444  De Jaarwekenprofetie wordt van kracht in het 20ste jaar van Artaxerxes;  de eerste 7 + 62 weken eindigden op Palmzondag van 33 AD. Zie Daniël 9:25.

4000       3/2       Geboorte Yeshua; zie Lukas 2.  

  AM    AD

4030      28/29  Yeshua ondergedompeld in de Jordaan door Johannes in het najaar van 29 AD

4034      32/33  Voorjaar 33 AD; Gezeten op een ezel rijdt Yeshua op Palmzondag Jeruzalem binnen

4048      46/47  Paulus’ aankondiging (in Pisidisch Antiochie): Voortaan Heidenprediking (Hn 13); wellicht start van de 1975 jaar tot de Opname van de Gemeente (4048 + 1975 = 6023) en daarmee de ontmaskering van Jobs drie ‘vrienden’

4071       69/70  Tweede tempel verwoest 

6023  2021/2022  Te tellen vanaf 1Tisjri volgens de Joodse kalender (7 september 2021 tm 25 september 2022). 2021/2022 komt bijgevolg overeen met 6023 AM. 

Wat te verwachten wat betreft de Opname van de Gemeente ?  Hoewel op de Pinksterdag van 33 AD de Christelijke Gemeente werd gesticht door de uitstorting van de heilige geest, werden de voorafbeeldingen (volgens de Wet) toen nog niet vervuld! Met name moet dan worden gedacht aan de tegenbeeldige betekenis van het ‘beweegoffer’ der twee gezuurde broden, t.w. de opstanding (opname der gemeente). Het ligt immers voor de hand dat het beweegoffer van Pinksteren dezelfde strekking moet hebben als het beweegoffer van 16 Nisan, de dag in 33 AD waarop Masjiach Yeshua zelf werd opgewekt.