Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

maandag 23 maart 2020

De Zeventigste Jaarweek voor Israël


In de Bijbel worden de specifieke details omtrent Israëls laatste Jaarweek (de 70ste) uitsluitend in het Boek Daniël vermeld. 

We citeren - zo letterlijk mogelijk; vandaar de 'houterige' weergave -  vanuit hoofdstuk 9 >> 

23   Geef dus acht op de zaak en heb begrip van het gezicht
24   70 zevens zijn toebedeeld betreffende uw volk en uw heilige stad
        om een einde te maken aan de overtreding
        en om zonden te verzegelen
        en om ongerechtigheid te verzoenen
        en om rechtvaardigheid van eeuwen in te voeren
        en om een zegel te drukken op visioen en profetie
        en om een heilige der heiligen te zalven
25   Weet dan en onderscheid: Vanaf uitgaan woord om te
       herstellen en te bouwen Jeruzalem tot aan Messias Vorst
       7 zevens en 62 zevens
       Ze zal opnieuw worden gebouwd, plein en gracht
       maar in druk der tijden
26   En na de 62 zevens zal Messias worden afgesneden
       en niets voor hem
       En de stad en het heiligdom zal verderven het volk van
       vorst die komt en zijn einde in overstroming
       en tot einde oorlog, verordend zijn verwoestingen
27   En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten 1 zeven
       En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden

Voor een uitvoerig commentaar op die Jaarwekenprofetie, verwijzen we naar de studie >>

Hieronder wordt, overigens onder veel voorbehoud, een idee gegeven hoe het verloop van die laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. 

Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.

In deze Studie wordt bijgevolg van onderstaande gegevens uitgegaan:
De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4005/4004 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar; wellicht in oktober 4005 v.Chr. Vandaar dat de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar loopt. Het jaar 4005/4004 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

Op die grondslag verder redenerend komt het jaar
6023 AM overeen met 2019/2020 AD;
6024 AM met 2020/2021 AD;
6025 AM met 2021/2022 AD;
6026 AM met 2022/2023 AD;
6027 AM met 2023/2024 AD;
6028 AM met 2024/2025 AD;
6029 AM met 2025/2026 AD; 
6030 AM met 2026/2027 AD.  

In Rechters 12:8-10 treffen we het verslag aan over rechter Ibzan die gedurende een periode van zeven jaar rechter was over Israël >>

En na hem werd Ibzan uit Beth-Lechem rechter over Israël. En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël. Toen stierf Ibzan en werd te Bethlehem begraven.

Het feit dat Ibzan gedurende 7 jaar voor Israël als rechter optrad, doet op zich vermoeden dat met dit verslag gezinspeeld wordt op de gebeurtenissen tijdens de 70ste Jaarweek voor Israël.
Het verslag over Ibzan is erg interessant!

Vers 9 << En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël  >> heeft namelijk GW (getalswaarde) 6023; kennelijk vooruitwijzend naar 6023 AM, het jaar van het veronderstelde begin van de 70ste Jaarweek!

Zie verder de studie Rechter Ibzan.

Om tot enig inzicht te geraken wat betreft het tijdstip van aanvang van de 70ste Week richten we onze aandacht op datgene wat er plaatsvond in het jaar 33 AD, of 4036 AM, toen Yeshua op Palmzondag van dat jaar koninklijk, op een veulen gezeten, Jeruzalem binnen reed. Aldus zich aan Israël aanbiedend als hun lang verwachte Messiaanse koning >>

En zij voerden het naar Yeshua; en na hun kleren op het veulen gelegd te hebben, lieten zij Yeshua erop plaatsnemen.

De GW (getalswaarde) van dat vers (Lukas 19:35) bedraagt 9465.
In de Bijbel is de enig andere plaats met die GW 1Ko 3:15 >>

Indien iemands werk verbrand zal worden zal hij verlies lijden; hijzelf zal echter gered worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Het is nuttig om die schriftplaats in context te lezen >>

Indien iemand nu op het fundament [Mashiach Yeshua] bouwt ― goud, zilver, kostbare stenen, houtsoorten, hooi, stro ― het werk van ieder zal openbaar worden want de dag zal [het] duidelijk maken omdat die in vuur geopenbaard zal worden, en hoedanig ieders werk is zal het vuur uitwijzen. Indien iemands werk dat hij daarop bouwde blijft zal hij loon ontvangen, indien iemands werk verbrand zal worden zal hij verlies lijden; hijzelf zal echter gered worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Binnen Yeshua’s Gemeentelichaam gaf God ieder lid een specifieke plaats. Welnu, binnen groepjes van gelijkgestemden – hopelijk ook christenen – zullen allen wederzijds invloed op elkaar uitoefenen, wat inhoudt dat er jegens elkaar bouwwerkzaamheden verricht worden. Dat brengt uiteraard ook wederzijdse verantwoordelijkheid mee, namelijk om elkaar op een verantwoorde wijze op te bouwen, met deugdelijke Bijbelse materialen, waarbij de heilige geest van God niet wordt bedroefd! Woorden moeten tot opbouw zijn, gunstig voor wie ze horen; recht gesneden, aldus Paulus in Ef 4:15-16, 25, 29-30.

De Dag zal de kwaliteit van het bouwen aan het licht brengen met de kracht als van vuur; Dag te verstaan in eschatologische zin en het vuur als een beeld van beoordeling. Van de materialen die dan bestendig zullen blijken te zijn ― Paulus somt zeker geen alledaags bouwmateriaal op, maar dat komt omdat hij bij het bouwen het tegenbeeld van Salomo’s tempel in gedachten heeft waarin ook goud, zilver en kostbare stenen werden verwerkt ― zal dan ongetwijfeld worden vastgesteld dat ze van gezonde Bijbelse kwaliteit waren: al de kostbare zaken welke de geest Gods aan de Gemeente openbaarde in een heilig geheim en waarmee de solide bouwers 'aan de slag gingen'.

Het 'hout, hooi en stro' daarentegen zal dan geen enkele waarde voor de eeuwigheid blijken te hebben. Alles verbrandt en gaat in rook op. Het beeld doet denken aan Lot die alles wat hij in Sodom had opgebouwd kwijtraakte. Weliswaar ontkwam hijzelf aan de ondergang maar zijn redding geschiedde als het ware 'door vuur heen'. Alles wat hij aldaar had opgebouwd en hem wellicht dierbaar was verdween in het oordeel. Het bleek niet vuurbestendig te zijn.

Mogen we uit de twee citaten (gecombineerd) wellicht afleiden dat de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam zal plaats vinden op Palmzondag 9 Nisan, 2020 AD (6023 AM), overeenkomend met onze datum Vrijdag, 3 April, en dus samenvalt met het begin van de 70ste Jaarweek ?
Uiteraard zullen we dat moeten afwachten! Maar we verwijzen de lezer wel naar twee gematriastudies; t.w.

1.)
Teksten in de Bijbel met de getalswaarde 8976
Tekst
Vers
Toen Yeshua op Palmzondag, 9 Nisan 33 AD (4036 AM), Jeruzalem binnenreed, gezeten op een ezelin, riep de menigte het volgende uit [zeggend]: Gezegend hij die komt, de koning, in naam van de Heer! In de hemel vrede, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen.
 
Maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders, betreffende hen die ontslapen, opdat jullie niet bedroefd worden zoals ook de overigen die geen hoop hebben.

De tweede tekst vormt de inleiding van de bekende passage omtrent de Opname (wegrukking):
Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo zal ook God hen die ontsliepen door Yeshua met hem brengen. Want dit zeggen wij jullie op gezag van ’s- Heren woord: wij, de levenden, die overblijven tot in de paroesie van de Heer, zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met een stem van aartsengel en met een trompet Gods neerdalen vanaf hemel en de doden in Masjiach zullen eerst opstaan. Daarop zullen wij, de levenden die overblijven, tezamen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen we altijd met Heer zijn. Zie: De Opname van de Gemeente 

2.)  Hosea. In het bijzonder naar Hosea 3:3-5, aangezien de gematria-uitkomsten van dat Schriftdeel ons belangwekkend lijken:

En ik zeg tot haar: Vele dagen zul je bij mij zitten, zonder te hoereren of aan een man toe te behoren. En zo zal ik tegenover jou zijn.
Want de zonen van Israël zullen vele dagen zonder koning en zonder vorst en zonder slachtoffer en zonder zuil en zonder efod en terafim wonen.
De GW van de vv 3 en 4 = 6072 en is ook de GW van Ex 20:4 >> Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. 
Daarna zullen de zonen van Israël terugkeren en YHWH hun God en David, hun koning, zoeken; en bevend zullen zij tot YHWH en tot zijn goedheid komen, in het laatst der dagen.

GW 3560 is interessant omdat dit getal het aantal jaren overbrugt vanaf  4004 v. Chr (of 1 AM) tot 444 v. Chr. Vanaf 444 v.Chr. is namelijk de Jaarwekenprofetie van Daniël 9 in vervulling gegaan. Geteld namelijk vanaf 445-444 v.Chr., het 20ste jaar van de Perzische koning Artaxerxes, arriveert men ná 69 [7 plus 62] volle Jaarweken op zondag 9 Nisan van het jaar 33 AD. En op die bijzondere dag maakte Yeshua zijn triomfantelijke, koninklijke intocht in Jeruzalem. Maar hijzelf wist toen al, mede aan de hand van Daniëls profetie, dat schokkende gebeurtenissen in het directe verschiet lagen. De Berg der Olijven afdalend, sprak hij namelijk deze profetische woorden tot Jeruzalem [ en uiteraard bestemd voor heel Israël ]: Indien gij, ja gij, op deze dag de dingen onderscheidde [die] tot vrede [strekken] – nu echter zijn ze voor je ogen verborgen .

69 profetische jaarweken omvatten 69 x 7 x 360 dagen = 173880 dagen. Wanneer we die omrekenen tot zonnejaren krijgt men >>
173880 : 365,2422 = 476,07 gewone jaren, of 476 jaar en 25 dagen. En die leidden inderdaad tot 9 Nisan 33 AD.
Zie het commentaar bij Lukas 19 >> De Intocht in Jeruzalem.
Alsook de toelichting op Daniël 9:25.

Bijgevolg doen we er wellicht goed aan om op zondag 3 april 2020 te letten.

GW 9632 ≈≈ Mt 21:3 [eveneens gerelateerd aan Palmzondag; namelijk de opdracht om voor het veulen te zorgen] >> En als iemand iets tot jullie zegt, moeten jullie zeggen: De Heer heeft ze nodig. Daarop zal hij ze onmiddellijk zenden.  

3.)
Nog een verwijzing naar Palmzondag met een relatie naar de Gemeente toe >>

De verzen in de Bijbel met GW 7233
Tekst
Vers
Toen hij nu Jeruzalem binnenging, kwam de hele stad in beroering, en men zei: Wie is dit?
Tot de Joden in de Eerste eeuw >>  Maar indien jullie de Geschriften van hem niet geloven, hoe zullen jullie dan mijn woorden geloven?
Ook heb ik hun de heerlijkheid gegeven die gij mij hebt gegeven, opdat zij één mogen zijn evenals wij één zijn.


De eerste 110 dagen: Die moeten dan wellicht geteld worden vanaf 3 April 2020 AD, of 9 Nisan 6023 AM.
We komen dan uit op 21 Juli 2020 AD, overeenkomend met 29 Tamuz 6023 AM.

Omdat elke weekhelft uit 1260 dagen bestaat, resteren vanaf 29 Tamuz 6023 tot op de helft van de week uiteraard nog 1150 dagen. En zoals we hierna zullen zien arriveren we dan bij 29 Elul 6026, overeenkomend met 15 September 2023 AD.
Maar wat valt er te zeggen over die 1150 dagen? Waarom trouwens die Eerste weekhelft te verdelen in 110, resp. 1150 dagen?
Antwoord: Alles heeft te maken met die zeer aparte profetie in Daniël 8, betrekking hebbend op de tamid, het dagelijkse morgen – en avondoffer binnen de Mozaïsche tempeldienst.

Aan de hand van Daniël 9:27 zagen we hierboven al eerder dat de Antichristelijke Eindtijdmacht meteen, bij de aanvang van de Week, zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Masjiach – in het gevlei te komen. Hoe?
Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Vers 27 van Dn 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven
Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week! 
Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?
Allereerst omdat in dat zelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de Helft van de Week zijn belofte aan Israël zal verbreken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.

Maar dat is niet de enige factor die oorzaak is dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle Week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Hoe dat zo?

Het betreft de al eerder genoemde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.
Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.
Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.
Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avond-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!
Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?

Yeshua zelf gaf dat reeds aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.
Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!

Gesuggereerde Helft15 September 2023 AD, overeenkomend met 29 Elul 6026 AM. Dus nagenoeg op het tijdstip dat het AM-jaar 6026 overgaat in AM-jaar 6027; op 1 Tishri, de dag van Trompetgeschal.

Naar wij verwachten zal Gods Zoon, Yeshua Masjiach, precies dán als koning worden geïnstalleerd in het voorzegde Masjiachrijk.

 Uit andere Schriftdelen weten wij namelijk 
• dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomasjiach - aan wie het merendeel der Eindtijd Joden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;
• dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;
• dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

Zie voor nog meer details de gematriastudie Debacle Derde tempel-Ezechiël 8/9.

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

In zijn Eindtijdrede heeft ook Masjiach Yeshua zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee uitermate het gevaar ervan onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen.
(Mt 24:15-16)

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Jezus’ gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel
Maar verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:
Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Masjiach op de troon (Psalm 2).
Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.
Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.
En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

De totale gematriawaarde is zeker interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427, overeenkomend met die van Lukas 12:46 >>
[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.
Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD het karakter van een ‘voorproef’ had. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1826 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 


En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

* de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Yeshua zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

* oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.
In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord:

Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).


Door een Joods Overblijfsel dat zich werkelijk door de geest van dat Nieuwe Verbond zal laten leiden zal, zoals aangekondigd in Mt 24:14, het dan opgerichte Messiasrijk in de gehele oikoumenè gepredikt worden tot een getuigenis voor alle Goyim.
In Micha 2:12-13 lezen we hoe YHWH Elohim daartoe de geëigende maatregelen zal treffen >>

Ik zal Jakob beslist vergaderen, in zijn geheel; ik zal het overblijfsel van Israël zonder mankeren bijeenbrengen. In eenheid zal ik hen stellen, als schapen in de kooi, als een kudde midden in haar weide; het zal er gonzen van mensen.
Hij die een doorbraak maakt, zal stellig vóór hen optrekken: Zij zullen werkelijk doorbreken. En zij zullen door een poort trekken, en zij zullen daardoor uitgaan. En hun koning zal vóór hen doortrekken, met YHWH aan hun spits.

GW 8057 ≈≈ Hn 13:23 >> τουτου ο θεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγειρε τω ισραηλ σωτηρα ιησουν
Uit het zaad van deze [David] verwekte God, naar belofte, voor het Israël een redder, Yeshua.

Merk op het Israël met lidwoord! Kennelijk doelt de geest van inspiratie op het complete Israël Gods; d.i. de beide gemeenten, hemels en aards, in Gods voornemen tezamen. Zoals door Paulus aangegeven in Gl 6:15-16 >>
15  Want noch besnijdenis is iets noch voorhuid, maar een nieuwe schepping.
16  En allen die volgens deze regel het spoor zullen houden, vrede op hen en barmhartigheid; ja, op het Israël Gods [και επι τον ισραηλ του θεου]. Eveneens met lidwoord.


Gesuggereerd Einde25 Februari 2027 AD, overeenkomend met 18 Adar 6030 AM
Maar dat betekent tevens het begin van de extra 30 dagen, te tellen vanaf 26 Februari 2027 AD, overeenkomend met 19 Adar (I) 6030 AM.

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt dan ten einde (Dn 7:2512:7Op 12:1413:5-7).
De Grote Schare van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer, gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.
Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

Die dienst door die Grote Schare was feitelijk al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14).

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.
(Mt 24:29-30) 


Gesuggereerd begin van de extra 45 dagen: 27 Maart 2027 AD, overeenkomend met 18 Adar (II) 6030 AM,
derhalve eindigend op 10 Mei 2027 AD, overeenkomend met 3 Iyyar 6030 AM.

Wat zou er mogelijk tijdens die extra 45 dagen kunnen geschieden?
Allereerst moeten we vaststellen dat, gerekend vanaf het begin van de Jaarweek en helemaal tot het einde van de genoemde 45 dagen, er dan in totaal 2595 dagen verstreken zullen zijn.
Bij nader onderzoek blijkt een en ander teruggevoerd te kunnen worden op het profetische woord in Daniël 12, want aldaar vernemen we iets over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen; zij die getrouw volharden, zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!
Maar jij [Daniël] moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

En in de tweede plaats wordt ons, de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël, onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Kennelijk ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar!

In onze telling van de dagen stelden we vast dat de 1335 dagen, respectievelijk de 2595 dagen, beide eindigen op 10 Mei 2027 AD, overeenkomend met  3 Iyyar 6030 AM. Maar met betrekking tot die totale aantal van 2595 dagen lijkt Ezechiël 44:20 ons nog wat extra informatie te verschaffen. In die tekst worden de zonen van Zadok namelijk gunstig vermeld. Blijkbaar de reden waarom ook juist zij in de visionaire tempel van de toekomst als de hemelse priesterschap zullen dienen. In die tekst worden zij immers nader omschreven als de Levitische priesters, de zonen van Zadok.
Binnen de context van Ez 44 lezen we >>

“En wat de Levitische priesters, de zonen van Zadok, betreft - die de plicht ten opzichte van mijn heiligdom waarnamen toen de zonen van Israël van mij afdwaalden - zij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en zij moeten voor mijn aangezicht staan om mij vet en het bloed aan te bieden, luidt het woord van de Heer YHWH. Zij zijn het die in mijn heiligdom zullen komen… (20) En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

De GW (gematria- of getalswaarde) van vers 20 is 2595, en wellicht mogen we dat als een vingerwijzing opvatten die naar de 2595 dagen leidt. De extra reden die we daarvoor menen te hebben is de datum welke gekoppeld is aan Ezechiëls visioen van de toekomstige tempel. Zie Ez 40:1-2 >>

In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen, op deze zelfde dag bleek de hand van YHWH op mij te zijn, zodat hij mij naar die plaats bracht. In de visioenen van God bracht hij mij naar het land Israël en zette mij ten slotte neer op een zeer hoge berg, waarop iets was gelijk de bouw van een stad, tegen het zuiden.

Datgene wat geleek op de bouw van een stad, blijkt ons bij voorbaat een idee te geven van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21, maar dan vanuit Israëls aardse standpunt bezien!dinsdag 7 januari 2020

Anno Mundi Jaartelling


  AM    Vóór AD
     1  4005/4004 Schepping Adam
   30  3974  Schepping Eva
 130  3874  Geboorte Seth
 622  3382  Geboorte Henoch
 687  3317  Geboorte Methusalah
 930  3074  Dood Adam
 987  3017  Dood (overbrenging) Henoch
1056  2948  Geboorte Noach
1536  2468  Aankondiging van de 120 jaar tot de Vloed; aanwezigheid   Nefilim
1656  2348  Vloed; Noach 600 jaar; dood Methusalah
1723  2281  Geboorte Heber; 3½ x 1723 = 6030(½); begin Millenniumrijk
1826  2178  Spraakverwarring; aanvang Zeven Tijden (7 x 600) tot 6026 AM; Lukas 21:24

2006  1998  Dood Noach; 350 jaar na Vloed; basis voor het 3½ principe
2009  1995  Geboorte Abraham; 3½ x 2009 = 7031(½); einde Millenniumrijk

2084  1920  (1826 + 258 GW Charan) Abraham 75 jaar; aanvang 430 jaar (2 x 215), eindigend 2514 AM; de 1:2 verhouding, gerekend vanaf 2084 AM, en tot uitdrukking komend in 
1.) 215:430; overeenkomend met 2299 (de 130-jarige Jakob komt met gehele familie naar naar Egypte); en 2514 AM (het tegenovergestelde, hun vertrek uit Egypte); 
2.) 1971:3942; uitgedrukt in 4055 AM en 6026 AM; overeenkomend met 52 AD en 2023 AD

2109  1895  Geboorte Isaäk
2114  1890  Isaäk gespeend; aanvang 400-jarige periode van verdrukking >> 2114-2514 AM

2146  1858  Dood Sara, 127 jaar oud (Gn 23:1)
2149  1855  Huwelijk Isaäk en Rivqah (Rebekka)
2169  1835  Geboorte Ezau en Jakob
2184  1820  Dood Abraham; 175 jaar oud
2260  1744  Geboorte Jozef
2266  1738  Bij de Jabbok wordt Jakob (GW 182) Israël (GW 541) genoemd; verschil GW 359 (Satan); aanvang tijdrekening gefocust op de wederwaardigheden van het volk (de natie) Israël

2277  1727  Jozef, 17 jaar oud, verkocht naar Egypte
2290  1714  Jozef, 30 jaar oud, staat voor Farao; aanvang 2 x 7 jaar periodes van overvloed/honger

2297  1707  Aanvang hongersnood
2299  1705  In tweede jaar hongersnood komt de 130-jarige Jakob met gehele familie naar Egypte 

2316  1688  Dood Jakob, 147 jaar oud (Gn 47:28);
2370  1634  Dood Jozef, 110 jaar oud
2514  1490  Exodus; 144 jaar ná Jozefs dood; zijn gebeente wordt meer dan 40 jaar ‘rondgedragen’  

2515  1489  Oprichting Tabernakel; installatie Aäronische priesterschap
2554  1450  Dood Mozes (120 jaar); overtocht Jordaan olv Jozua          
2910  1094  Saul koning; 40 jaar tot 2950 AM
2950  1054  David koning; 40 jaar tot 2990 AM
2990  1014  Salomo wordt koning
2993  1011  Het vierde jaar van Salomo [ 1Kn 6:1 >> 2514+479 ]
3000  1004  Tempel voltooid [1Kn 6:38]
3030    974  Dood Salomo, ná 40-jarige regering; kort hierna splitsing Davidisch Rijk in Noordelijk Tienstammenrijk en Zuidelijk koninkrijk Juda 

3287    717  Einde Tienstammenrijk; wegvoering naar Assyrië (2Kn 17:20) 

3417    587  Val Jeruzalem; eerste tempel verwoest
3465    539  Val Babel; einde 70 jaar periode genoemd in Jr 25:11 en 29:10 

3466    538  Decreet Cyrus ivm terugkeer Joodse ballingen
3487    517  Einde 70-jarige periode van vasten (Zc 7:1-5)
3560    444  De Jaarwekenprofetie wordt van kracht in het 20ste jaar van Artaxerxes
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

  AM    AD

4032     29  Najaar >> Yeshua ondergedompeld in de Jordaan door Johannes

4036     33  Voorjaar >> Gereden op een ezel rijdt Yeshua op Palmzondag Jeruzalem binnen Vrijdag, 14 Nisan >> Offerdood; 16 Nisan >> Opstanding; ná 40 dagen hemelvaart; weer 10 dagen verder (50ste dag) Pinksteren >> Stichting Yeshua’s  Gemeentelichaam

4052     49  Apostelconvent Jeruzalem (Handelingen 15)
4055     52  De stap in de 1:2 verhouding >> Paulus wendt zich tot de Heidenvolken (Hn 18:6)

4073     70  Ondergang Jeruzalem; vernietiging Tweede tempel
6023  2019  Het Anno Mundi jaar 6023 aangevangen in het najaar op 30 september 2019 

6023  2020  In voorjaar aanvang 70ste Jaarweek voor Israël, alsook de Opname van Yeshua’s Gemeentelichaam verwacht 


6026  2023  Verwacht dat op de helft van de 70ste Jaarweek het Davidische koninkrijk wordt hersteld met Masjiach Yeshua als de geïnstalleerde koning (Jesaja 9).