Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

maandag 8 oktober 2018

Een mogelijk verloop van de Zeventigste Jaarweek(Laatste update 11-10-2019)

Gesuggereerd  Begin  
        id             Helft 
        id             Einde 

Zie allereerst de Studie De 70ste Week cruciaal teneinde een idee te krijgen van de grote waarde die schuilt in de Jaarwekenprofetie die wordt aangetroffen in Daniël 9:24-27.
Hieronder wordt - overigens onder veel voorbehoud - een idee gegeven hoe het verloop van de laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn. 

Aan de hand van de Bijbelse chronologie wordt in deze Studie van onderstaande gegevens uitgegaan:
De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4005/4004 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar. Om die reden loopt de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar. Het jaar 4005/4004 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

Op die grondslag verder redenerend komt het jaar
6023 AM overeen met 2019/2020 AD;
6024 AM met 2020/2021 AD;
6025 AM met 2021/2022 AD;
6026 AM met 2022/2023 AD;
6027 AM met 2023/2024 AD;
6028 AM met 2024/2025 AD;
6029 AM met 2025/2026 AD; 
6030 AM met 2026/2027 AD.  

In Rechters 12:8-10 treffen we het verslag aan over rechter Ibtsan die gedurende een periode van zeven jaar rechter was over Israël >>

En na hem werd Ibtsan uit Beth-Lechem rechter over Israël. En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël. Toen stierf Ibtsan en werd te Bethlehem begraven.

Het feit dat Ibtsan gedurende 7 jaar voor Israël als rechter optrad, doet op zich vermoeden dat met dit verslag gezinspeeld wordt op de gebeurtenissen tijdens de 70ste Jaarweek voor Israël.
Het verslag over Ibtsan is erg interessant!

Vers 9 << En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël  >> heeft namelijk GW (getalswaarde) 6023; kennelijk vooruitwijzend naar 6023 AD, het jaar van het veronderstelde begin van de 70ste Jaarweek!
  
Gesuggereerd Begin30 september 2019 ≈ 1 Tisjri 6023 AM. 
Wat mogen we dan verwachten? 
Volgens Leviticus 23:23-25 nemen dan voor Israël de drie zogenaamde ‘Najaarsfeesten’ een aanvang, en de eerste van die drie, welke Israël elk jaar volgens Leviticus 23 moest onderhouden, is het trompet- of bazuingeschal op de eerste dag van de zevende maand:

In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.
(Lv 23:24)

Met Shavuot, het Wekenfeest [Pinksteren], werden de Voorjaarsfeesten afgesloten (Lv 23:15-22).
Er volgde dan een (betrekkelijk) lange periode tot dit eerste ‘Najaarsfeest’ aanbrak, dat vooral gekenmerkt wordt door het veelvuldig blazen op de ramshoorn, de sjofar.
De tegenbeeldige vervulling van het trompetgeschal, dat in de eerste plaats voor Gods oude Verbondsvolk Israël allerbelangrijkst zal zijn, zou ook voor de christelijke Gemeente van betekenis kunnen zijn. De Opname zou dan al vlug kunnen plaats vinden; dus niet reeds op de eerste dag van de 70ste Jaarweek! Waarom niet?

Omdat het tegenbeeldige sjofarblazen een periode lijkt te zullen omvatten. Kennelijk zal het vooral bedoeld zijn om nederige Joden op te roepen tot bezinning, tot terugkeer en berouw. Voor zover zij dit tot dan toe nog niet gedaan mochten hebben, zal het voor hen van het hoogste belang zijn om dan alsnog tot inkeer te komen van hun hardnekkig verzet tegen en hun ongeloof in hun ware Masjiach, Yeshua, Gods eigen Zoon.

Niettemin komt ook de Christelijke Gemeente met het sjofarblazen op 1 Tisjri in beeld, en wel op grond van 1 Korinthe 15:51-53 >>

Zie! Ik vertel jullie een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar moment, in een knippering van [het] oog, tijdens de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke [moet] onsterfelijkheid aandoen.

Het blazen van de laatste trompet is een eschatologisch signaal voor het op gang brengen van beslissende Eindtijdgebeurtenissen. Het leidt de manifestatie van God in waarin hij zich op een allesbeslissende wijze kenbaar zal maken aan een totaal van hem vervreemde mensenwereld die haar climax van goddeloosheid zal hebben bereikt.
In 1Th 4:15-17 wordt dezelfde gebeurtenis, bekend geworden als De Opname van de Gemeente, in de volgende bewoordingen aangekondigd:

Want dit zeggen wij jullie op gezag van [een] woord van [de] Heer: wij, de levenden, die overblijven tot in de paroesie van de Heer, zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met [de] stem van [de] aartsengel en met Gods trompet neerdalen vanaf [de] hemel en de doden in [de] Messias zullen eerst opstaan. Daarop zullen wij, de levenden die overblijven, tezamen met hen in wolken worden weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen we altijd met [de] Heer zijn.

Hieronder verschaffen we voor de geïnteresseerde lezer de gematria resultaten van Lv 23:23-25 >>

En YHWH sprak tot Mozes, zeggend:
Spreek tot de zonen van Israël, zeggend: In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.
Geen enkel soort van zwaar werk moogt gij verrichten, en gij moet een vuuroffer aan YHWH aanbieden.

Totaal GW [getalswaarde] 8205
Heel opmerkelijk kan het genoemd worden dat die GW correspondeert met die van 2 Thess 2, vers 6 >>

En nu weten jullie wat [hem - de Mens der Wetteloosheid; de Antichristelijke figuur van de Eindtijd -] weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

De verschijning van die mysterieuze figuur op het religieuze wereldtoneel van de Eindtijd hangt immers samen met de Opname van Jezus’ Gemeentelichaam, aangezien dan wat weerhoudt is weggenomen!

Overigens is het veelzeggend dat, wat de Joden betreft, er rond dat eerste ‘Najaarsfeest’ - een gedenkdag van trompetgeschal - een waas van geheimzinnigheid hangt! Niet alleen omdat dit ‘feest’ alleen in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd, wat op zich reeds uitzonderlijk is, maar vooral ook omdat in het geheel niet wordt vermeld met welk doel die gedenkdag jaarlijks door Israël onderhouden moest worden!
Achteraf bezien wellicht begrijpelijk indien het YHWH Elohims bedoeling was dat het ‘feest’ moest vooruitwijzen naar het laatste trompetgeschal voor het bijeenroepen van de beide Gemeenten in zijn voornemen: De hemels Christelijke, en de aardse Joodse Gemeente.

Nog een andere Bijbelpassage brengt Yom Teruah - een gedenkdag van trompetgeschal – met de opstanding in verband; t.w. Psalm 89:15-18 >>

Gelukkig het volk dat het geluid van de trompet kent. O YHWH, in het licht van uw aangezicht blijven zij wandelen. 

Hn 13:37 heeft ook GW 1923 >> Daartegenover staat dat hij die door God is opgewekt, het verderf niet heeft gezien.

In uw naam zijn zij de gehele dag blij. En in uw rechtvaardigheid worden zij verhoogd.  
Want gij zijt de luister van hun sterkte; en door uw goede wil wordt onze hoorn verhoogd.

De vv 15, 16 en 17 hebben GW 6453 ≈≈ Hn 7:59 >> En zij bleven stenen naar Stefanus gooien, terwijl hij een dringend verzoek deed en zei: Heer Yeshua, ontvang mijn geest.

Want ons schild behoort YHWH toe, en onze koning behoort de Heilige Israëls toe.

GW 7821 ≈≈ Lk 7:14 >> En naderbij gekomen, raakte hij de baar aan; de dragers nu bleven staan; en hij zei: Jongeman, ik zeg je, sta op. 
Naar het ons voorkomt verwijst de laatste trompet zeker ook naar Numeri 10, waar Mozes het volgende geboden werd >>

Voorts sprak YHWH tot Mozes, zeggend: 
Maak je twee zilveren trompetten. Van gedreven werk moet je ze maken, en ze moeten je ten dienste staan om de vergadering bijeen te roepen en om de kampen te doen opbreken. 
En men moet op beide blazen, en de gehele vergadering moet haar afspraak met jou nakomen aan de ingang van de tent der samenkomst.

De totale getalswaarde is 7944; maar het gaat ons in deze passage in het bijzonder om vers 3, de gelegenheid waarbij de hele Gemeente moest bijeenkomen bij de Tabernakel, of de Tent, in Openbaring 21 in tegenbeeldige betekenis de tempelstad Nieuw Jeruzalem.

1Ko 15:52 heeft, zeer opvallend, de GW 7943; dus slechts de waarde van 1 minder dan Nm 10:1-3; t.w. >>

Zie! Ik vertel jullie een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

in een ondeelbaar moment, in een knippering van [het] oog, bij de laatste trompet. Want de trompet zal klinken en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden.

Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke [moet] onsterfelijkheid aandoen.

Maar terug naar 1 Tisjri, en het eerste ‘Najaarsfeest’, Yom Teruah.
Die gedenkdag van trompetgeschal, was van oudsher een opmaat naar de beide andere ‘Najaarsfeesten’; eerst de Verzoendag, op 10 Tisjri, en vervolgens, vijf dagen verder, vanaf 15 Tisjri, het zevendaagse Loofhuttenfeest.
In verband met de Opname van de hemelse Christelijke Gemeente lijkt het ons van belang dat de lezer zich realiseert – en dat misschien wel voor de eerste maal - dat de Eén Korinthebrief deel uitmaakt van het zogenoemde Tweede Spaak van het Bijbelwiel; t.w.

Boek 2 Exodus; Boek 24 Jeremia; en Boek 46 Eén Korinthe, waarin we dus, in 1Ko 15:52, de profetische aankondiging vinden dat de Gemeente zal worden opgewekt (letterlijk) in [of: tijdens] de laatste trompet. Dus ergens tijdens dat Eindtijdgeschal.
Rijst vervolgens de vraag >> Wanneer precies tijdens dat geschal?

Bij het beantwoorden van die laatste vraag komen we uit bij Spaak 3 van het Bijbelwiel; t.w.
Boek 3 Leviticus; Boek 25 Klaagliederen; en Boek 47 Twee Korinthe.
Welnu, in hoofdstuk 5 van de Tweede Korinthebrief, kondigt de apostel opnieuw de Opname aan.
En wel aldus >> 

1  Want wij weten dat, wanneer onze aardse tentwoning ontbonden zou worden, wij een gebouw vanuit God zullen hebben, een niet met handen gemaakte, eeuwige woning in de hemelen.
10  Want wij moeten allen voor de rechterstoel van de Messias openbaar gemaakt worden, opdat een ieder voor zichzelf de dingen wegdraagt die hij door het lichaam beoefende, hetzij goed hetzij verachtelijk.

Wat is nu, buiten deze hernieuwde aankondiging, zo bijzonder aan hoofdstuk 5 in Twee Korinthe?
Antwoord >> De expliciete uitweiding door de apostel over de leer der verzoening; t.w. >>

18  Maar alle dingen [zijn] uit God die ons met zichzelf verzoende door Messias, en die ons de bediening der verzoening gaf.
19  God was namelijk in Messias bezig een wereld [van mensen] met zichzelf te verzoenen, door hen hun overtredingen niet toe te rekenen, en die in ons het woord der verzoening legde.
20  Wij treden dan op als gezanten namens Messias, alsof God door ons een dringend verzoek doet. Namens Messias smeken wij: Wordt met God verzoend.

Wanneer we nu ook dit Schriftdeel op de leer der ‘Najaarsfeesten’ betrekken, dan komen we – al luisterend naar het geschal van de Laatste trompet - onvermijdelijk uit bij 10 Tisjri en Yom Kippur, van oudsher het belangrijkste Joodse ‘feest’, de Verzoendag. En dat uiteraard zeker niet toevallig! Want in het eerste Boek van Spaak 3, Leviticus, wordt zowel in hoofdstuk 16 als in hoofdstuk 23 breed uitgeweid over de bijzonderheden van Yom Kippur. Zie ondermeer de gematriastudie Yom Kippur.

Voor de geïnteresseerde lezer nog het volgende:
Spaak 4 van het Bijbelwiel begint uiteraard met het boek Numeri, aldus >>
Boek 4 Numeri; boek 26 Ezechiël, en boek 48 Galaten.

Welnu, in het boek Numeri komen we profetisch weer een fase verder in Gods heilstijd, het Millenniumrijk van de Masjiach. Denk vooral aan Numeri 35, waarin – vanaf vers 6 - uitvoerig de typologische Wetsregeling met betrekking tot de onopzettelijke doodslager wordt uiteengezet. Een voorziening waarvan, in tegenbeeld, tijdens het Millennium de grote waarde duidelijk zal worden. Zie >> De Toevluchtsstad in tegenbeeld.

In Johannes 7 wordt verhaald hoe Masjiach Yeshua tijdens zijn laatste Loofhuttenfeest in 32 AD onderwees >>
Op de laatste dag nu, de grote dag van het feest, stond Jezus daar, en hij riep uit en zei: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke.
Wie geloof in mij stelt, zoals de Schrift heeft gezegd: Uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien.
De GW 10433 wordt ook aangetroffen in Ef 3:10 >>
Opdat thans aan de overheden en gezagsdragers in de hemelsferen door de Gemeente de rijkgeschakeerde wijsheid Gods bekendgemaakt zou worden,

Hij zei dit echter betreffende de geest, welke zij die geloof in hem stelden, weldra zouden ontvangen; want er was nog geen geest, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. 

Vanaf Shavuot 33 AD heeft Yeshua’s Gemeentelichaam op aarde zijn woorden vervuld.
Volgens Zacharia 14:16 zal er met het aanbreken van het Millennium op aarde een groots, tegenbeeldig Loofhuttenfeest worden gevierd >> En het moet geschieden, wat een ieder aangaat die overblijft uit alle Heidenvolken die tegen Jeruzalem komen, zij ook van jaar tot jaar moeten opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, YHWH der legerscharen, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Verder zou het ons zeker niet verbazen als gedurende de periode van het trompetgeschal verschillende andere zaken op gang zullen worden gebracht.
Zo achten wij het zeer wel mogelijk dat de zogenaamde Kleine Horen – in werkelijkheid een demonische macht die profetisch wordt aangekondigd in de hoofdstukken 7 en 8 van het Bijbelboek Daniël - de gelegenheid zal ontvangen om op het religieuze toneel van de wereld te verschijnen.

Volgens Thess 4 - en zeker volgens Thess 2 – zal, zoals hierboven al werd aangegeven, met de Opname van de Gemeente ook Gods geest (tijdelijk) van de aarde worden weggenomen. De  belemmering voor de verschijning van die demonische macht lijkt daarmee dan ook verdwenen.
Voorts weten we aan de hand van Daniël 9:27 dat de Antichristelijke Eindtijdmacht dan meteen zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Messias – in het gevlei te komen.

Hoe?
Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Vers 27 van Dn 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven
Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week! 

Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?
Allereerst omdat in datzelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de Helft van de Week zijn belofte aan Israël zal breken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.

Maar dat is niet de enige factor die oorzaak is dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Hoe dat zo?

Het gaat daarbij om de zogenaamde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.
Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.
Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.
Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avond-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!
Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?

Yeshua zelf gaf dat reeds aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.
Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!
En zou de Jaarweek inderdaad geteld moeten worden vanaf 30 september 2019 AD [1 Tisjri 6023 AM], dan zouden die eerste 110 dagen lopen tot en met 17 januari 2020 AD [20 Tebeth 6023 AM].
De 2300 avonden-morgens beginnen dan op 18 januari 2020 AD [21 Tebeth 6023 AM]. 

Uiteraard eindigen die 1150 dagen bij de Helft van de Week; d.i. op 12 maart 2023 AD [19 Adar 6026 AM].
De Tweede Helft van de week neemt bijgevolg een aanvang op 13 maart 2023 AD [20 Adar 6026 AM].
Vooral in hoofdstuk 8 van Daniël worden we over die opmerkelijke gang van zaken uitvoerig geïnformeerd.

Vermeldenswaard is nog dat de GW (getalswaarde) van de drie verzen in Dn 8:23-25 bij elkaar11146 bedraagt (3140 + 3699 + 4307).

Dn 8:23
En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen.
3140
Dn 8:24
En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.
3699
Dn 8:25
En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.
4307
                                                                                                                                  
Die GW 11146 wordt ook teruggevonden in het Griekse deel van de Bijbel, t.w. in Mt 9:29; Jh 6:2; en Op 7:6.
En vooral dat laatste vers heeft onze speciale belangstelling:
Uit de stam Aser 12000, uit de stam Naftali 12000, uit de stam Manasse 12000.
Waarom?

Omdat de (zinnebeeldige 144000), d.i. 12 x 12000 Israëlieten, die volgens Op 7:1-8 verzegeld worden met het beschermende zegel van Gods geest, identiek zijn aan de Grote Schare die in het tweede deel van het hoofdstuk (7:9-17) profetisch wordt opgevoerd.
En over hen, de leden van die Grote Schare, vernemen we vervolgens profetisch dat zij vanaf het Midden der Week dag en nacht heilige dienst zullen verrichten in Gods Heiligdom.
En dat kennelijk om Mt 24:14 te vervullen, t.w. de wereldwijde bekendmaking dat het Davidische koninkrijk in werking is gekomen.

Juist daartoe ook moesten de (Joodse) leden van die Grote Schare gezegeld worden met Gods geest. En dat is nu precies wat in het Eerste deel van hoofdstuk 7 (de vv 1 tm 8) profetisch wordt aangekondigd: Geen schade toebrengen aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen tot wij de dienaren van onze God op hun voorhoofden hebben gezegeld (Op 7:1-8).

Maar ook al worden wij behoorlijk uitgebreid Bijbels geïnformeerd omtrent de profetische 1150 dagen, blijft het toch afwachten hoe een en ander zich te zijner tijd zal voltrekken. Echte helderheid krijgen we pas bij de werkelijke vervulling daarvan.

Gesuggereerde Helft13 maart 2023 AD [20 Adar 6026 AM].

 Uit andere Schriftdelen weten wij 
• dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomasjiach - aan wie het merendeel der Eindtijd Joden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;
• dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;
• dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

Zie voor nog meer details de gematriastudie Debacle Derde tempel-Ezechiël 8/9.

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

In zijn Eindtijdrede heeft ook Messias Jezus zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee uitermate het gevaar ervan onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen.
(Mt 24:15-16)

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Jezus’ gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel
Maar verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:
Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Masjiach op de troon (Psalm 2).
Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.
Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.
En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

Ook hier is de gematriawaarde weer interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427 ≈≈ Lk 12:46 >>
[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.
Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD het karakter van een ‘voorproef’ had. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1826 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 


En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Jezus zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.
In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord:

Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).


Door een Joods Overblijfsel dat zich werkelijk door de geest van dat Nieuwe Verbond zal laten leiden zal, zoals aangekondigd in Mt 24:14, het dan opgerichte Messiasrijk in de gehele oikoumenè gepredikt worden tot een getuigenis voor alle Goyim.
In Micha 2:12-13 lezen we hoe YHWH Elohim daartoe de geëigende maatregelen zal treffen >>

Ik zal Jakob beslist vergaderen, in zijn geheel; ik zal het overblijfsel van Israël zonder mankeren bijeenbrengen. In eenheid zal ik hen stellen, als schapen in de kooi, als een kudde midden in haar weide; het zal er gonzen van mensen.
Hij die een doorbraak maakt, zal stellig vóór hen optrekken: Zij zullen werkelijk doorbreken. En zij zullen door een poort trekken, en zij zullen daardoor uitgaan. En hun koning zal vóór hen doortrekken, met YHWH aan hun spits.

GW 8057 ≈≈ Hn 13:23 >> τουτου ο θεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγειρε τω ισραηλ σωτηρα ιησουν
Uit het zaad van deze [David] verwekte God, naar belofte, voor het Israël een redder, Jezus.

Merk op het Israël met lidwoord! Kennelijk doelt de geest van inspiratie op het complete Israël Gods; d.i. de beide gemeenten, hemels en aards, in Gods voornemen tezamen. Zoals door Paulus aangegeven in Gl 6:15-16 >>
15  Want noch besnijdenis is iets noch voorhuid, maar een nieuwe schepping.
16  En allen die volgens deze regel het spoor zullen houden, vrede op hen en barmhartigheid; ja, op het Israël Gods [και επι τον ισραηλ του θεου]. Eveneens met lidwoord.
  
Gesuggereerd Einde23 augustus 2026 ≈ 10 Elul 6029 AM.

Die datum wordt uiteraard bereikt door vanaf de Helft van de Week (26 januari 2023) eenvoudig 1260 dagen verder te tellen.

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt dan ten einde (Dn 7:2512:7Op 12:1413:5-7).
De Grote Schare van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer, gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.
Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

Die dienst door die Grote Schare was feitelijk al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14).

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.
(Mt 24:29-30) 

Plus 30 dagen, na afloop van de 70ste Week21 september 2026 ≈ 10 Tisjri 6030 AM; dus op Yom Kippur.

Wellicht dat we die datum als bijzonder belangrijk moeten bezien. Waarom?
Omdat destijds in Israël, telkens na verloop van vijftig jaar en precies op die datum, het Jubeljaar moest worden aangekondigd door het laten weerklinken van de luid schallende hoorn [sjofar]. Zie hieronder Het Jubeljaar.

Op Yom Kippur van 2026 AD zullen dan sinds het begin van de 70ste Jaarweek precies 2550 dagen zijn verstreken. Door Gavin Finley wordt in The Tribulation Chart uitvoerig ingegaan op de betekenis van die 2550 dagen.

Plus 45 dagen, eindigend op  4 november 2026 ≈ 24 Chesvan 6030 AM.
Dat brengt het totaal aantal dagen sinds het begin van de Week op 2595.

Een en ander is gebaseerd op Daniël 12, waar we profetisch iets vernemen over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen die getrouw volharden. Zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.
Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt!
Maar jij [Daniël] moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

En in de tweede plaats wordt ons, de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël, onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Kennelijk ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar!

In onze telling van de dagen stelden we vast dat de 1335 dagen, respectievelijk de 2595 dagen, beide eindigen op 4 november 2026 AD. Want gerekend vanaf het begin der Jaarweek, op 30 september 2019, zijn er dan inderdaad 2595 dagen verstreken.
En aangaande die 2595 dagen lijkt Ez 44:20 ons extra te informeren. Want daarin worden de zonen van Zadok gunstig vermeld. Blijkbaar ook de reden waarom zij in de visionaire tempel van de toekomst als de hemelse priesterschap zullen dienen. In die tekst worden zij nader omschreven als de Levitische priesters, de zonen van Zadok.
Binnen de context van Ez 44 lezen we >>

En wat de Levitische priesters, de zonen van Zadok, betreft - die de plicht ten opzichte van mijn heiligdom waarnamen toen de zonen van Israël van mij afdwaalden - zij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en zij moeten voor mijn aangezicht staan om mij vet en het bloed aan te bieden, luidt het woord van de Heer YHWH. Zij zijn het die in mijn heiligdom zullen komen… (20) En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

De GW (gematria- of getalswaarde) van vers 20 is 2595, en wellicht mogen we dat als een vingerwijzing opvatten die naar de 2595 dagen leidt. De extra reden die we daarvoor menen te hebben is de datum welke gekoppeld is aan Ezechiëls visioen van de toekomstige tempel, t.w. 10 Tisjri. Dat blijkt namelijk uit Ez 40:1-2 >>

In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen, op deze zelfde dag bleek de hand van YHWH op mij te zijn, zodat hij mij naar die plaats bracht. In de visioenen van God bracht hij mij naar het land Israël en zette mij ten slotte neer op een zeer hoge berg, waarop iets was gelijk de bouw van een stad, tegen het zuiden.

Datgene wat geleek op de bouw van een stad, blijkt ons bij voorbaat een idee te geven van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21, maar dan vanuit Israëls aardse standpunt bezien!

Zie svp Ezechiël 44 en Ruth 2

(Leviticus 25)

In Leviticus 25:8-9 lezen we over Gods aanwijzing dat zijn volk Israël elk 50ste jaar als een heel speciaal jaar moesten bezien >>

En je moet je zeven sabbatjaren tellen, zeven maal zeven jaar, en de dagen van de zeven sabbatjaren moeten negenenveertig jaar voor je bedragen. En in de zevende maand, op de tiende van de maand, moet je de luid schallende hoorn [sjofar] laten weerklinken. Op de Verzoendag moeten jullie in heel je land de hoorn [sjofar] laten weerklinken). 

Naar wij veronderstellen kan het nauwelijks toeval zijn dat de Verzoendag, 10 Tisjri - de datum waarop de sjofar moest schallen om het Jubeljaar in te luiden - ook de datum is waarop Ezechiël het visioen met betrekking tot de nieuwe, visionaire tempel ontving. Want die ‘tempel’ - overeenkomend met de Tempelstad Nieuw Jeruzalem in de Openbaring - zal gedurende het gehele tegenbeeldige Jubeljaar, het Millenniumrijk van de Masjiach, functioneren tot volledig herstel van de in Adam gevallen mensheid.

De gematria van het typologische Jubeljaar is, ook alweer niet toevallig, zeer belangwekkend te noemen >>

En jullie moeten het vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn bewoners. Het zal een jubeljaar voor jullie worden, en een ieder van jullie moet tot zijn bezitting terugkeren en een ieder van jullie dient naar zijn familie terug te keren.
Een jubeljaar zal dat vijftigste jaar voor jullie worden. Jullie mogen niet zaaien, noch oogsten wat het land uit gevallen korrels doet opschieten, noch de druiven van zijn ongesnoeide wijnstokken inzamelen.  

GW 14195 ≈≈ Hn 17:26 >> En hij heeft uit één elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen, en hij heeft de bestemde tijden en de vastgestelde grenzen van de woonplaats van hen verordend, (27) opdat zij God zouden zoeken, of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons. 

Want het is een jubeljaar. Het dient iets heiligs voor jullie te worden. Van het veld mogen jullie eten wat het land opbrengt.  
In dit jubeljaar dient een ieder van jullie tot zijn bezitting terug te keren.
En doet elkaar geen onrecht, ingeval jullie koopwaar aan je volksgenoot verkoopt of bij het kopen uit de hand van je volksgenoot.

GW 9328 ≈≈ Lk 20:37 >> Maar dat de doden worden opgewekt heeft ook Mozes te kennen gegeven bij de braamstruik, als hij zegt: [de] Heer de God van Abraham en God van Isaäk en God van Jakob.

Zie >> De Opstanding.

Hieronder geven we nog de gematria van Psalm 81:1-4; met het oog op vers 3 die kennelijk verwijst naar ons uitgangspunt, t.w. het eerste ‘najaarsfeest’ >>

Heft een vreugdegeroep aan voor God, onze sterkte; juicht in triomf de God van Jakob toe.  
Heft een melodie aan en neemt een tamboerijn, de lieflijke harp tezamen met het snaarinstrument.  
Blaast op de nieuwe maan de hoorn; op de volle maan, voor de dag van ons feest.  
Want het is een voorschrift voor Israël, een rechterlijke beslissing van de God van Jakob.De totale getalswaarde bedraagt 7695, overeenkomend met die van Jh 13:20 >>  Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie: Wie iemand ontvangt die ik zend, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij heeft gezonden.  
Alsook met die van 1Tm 2:5 >> Want er is één God, ook één Middelaar van God en mensen, mens Messias Jezus.

Het is duidelijk dat beide Schriftdelen gelden voor het gehele Israël Gods, de twee Gemeenten in Gods voornemen.

Yom Kippur

Omdat van oudsher in Israël het feest der trompetten vooral gezien wordt als een opmaat naar Yom Kippur, de Verzoendag, verschaffen wij hieronder de gematria resultaten omtrent Yom Kippur zoals wordt aangetroffen in respectievelijk Leviticus 16 en 23 >>

En Aäron moet de stier van het zondeoffer, die voor hemzelf is, aanbieden en verzoening doen ten behoeve van zichzelf en zijn huis; en hij moet de stier van het zondeoffer, die voor hemzelf is, slachten.    
En hij moet de vuurpot vol brandende kolen vuur van het altaar voor het aangezicht van YHWH nemen en zijn beide handholten vol fijn welriekend reukwerk, en hij moet dat alles binnen het gordijn brengen.   
Ook moet hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van YHWH, en de wolk van het reukwerk moet het deksel van de Ark, dat op de Getuigenis ligt, bedekken, opdat hij niet sterft.

GW 14823 ≈≈ 2Tm 4:18 >> Voorts ligt voor mij gereed de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal vergelden; echter niet alleen mij, maar ook allen die zijn manifestatie hebben liefgehad.

En YHWH sprak verder tot Mozes en zei:           
Maar op de tiende van deze zevende maand is de Verzoendag. Een heilige samenkomst dient er voor jullie plaats te hebben, en jullie moeten je ziel in droefheid buigen en een vuuroffer aan YHWH aanbieden.         
En op diezelfde dag mogen jullie geen enkel soort van werk verrichten, want het is een Verzoendag, om verzoening voor jullie te doen voor het aangezicht van YHWH, jullie God.

GW 9019 ≈≈ Lk 9:8 >> Maar door sommigen [werd gezegd] dat Elia was verschenen; door anderen echter dat iemand van de vroegere profeten was opgestaan.
Want iedere ziel die zich op diezelfde dag niet in droefheid zal buigen, moet van zijn volk worden afgesneden.     
En iedere ziel die enig soort van werk zal verrichten op diezelfde dag, die ziel moet ik uit het midden van zijn volk verdelgen.
Jullie mogen geen enkel soort van werk verrichten. Het is een inzetting tot onbepaalde tijd voor jullie geslachten in alle plaatsen waar jullie wonen.

GW 9804 ≈≈ Hb 12:16 >> Geen hoereerder of ontwijde zoals Esau, die in ruil voor één maaltijd zijn rechten als eerstgeborene prijsgaf.

En Hb 13:24 >> Groet al de leiders en al de heiligen. Zij die uit Italië afkomstig zijn, groeten jullie.

En iedere ziel die enig soort van werk zal verrichten op diezelfde dag, die ziel moet ik uit het midden van zijn volk verdelgen.
Jullie mogen geen enkel soort van werk verrichten. Het is een inzetting tot onbepaalde tijd voor jullie geslachten in alle plaatsen waar jullie wonen.
Het is een sabbat van volkomen rust voor jullie, en jullie moeten je ziel in droefheid buigen op de negende van de maand, des avonds. Van avond tot avond moeten jullie je sabbat houden.

Hn 20:36 heeft ook GW 7360 >> En toen hij deze dingen had gezegd, knielde hij [Paulus] met hen allen [de Oudsten van Efezeneer en bad.


GW 14466 >> Ef 1:17 >> Opdat de God van onze Heer Jezus Messias, de Vader der heerlijkheid, jullie geve een geest van wijsheid en van openbaring in een verdiepte kennis van hem. Hierboven hebben we al wat commentaar geleverd op dat derde en laatste ‘Najaarsfeest’.
En zoals we constateerden wordt in Twee Korinthebrief opvallend uitgeweid omtrent de ‘vroege’ verzoening die de leden van Yeshua’s Bruidgemeente ten deel is gevallen. Zo blijkt uit 2Ko 5:1-3 dat de apostel, Paulus, zich niets groter kan voorstellen dan tezamen met [de] Messias te zijn, of zijn intrek te nemen bij de Heer, zoals hij ook in de vv 6 tm 8 te kennen gaf.
Uiteraard wist hij heel goed dat dit pas bij de paroesie plaats kon vinden, bij de laatste trompet. Tot aan die tijd zou hij, zonder enig bewustzijn van tijd, in het graf liggen; naakt; ontkleed, zonder enig lichaam.

Als de ‘levenden’ zijn wij - de laatste ‘generatie’ christenen - thans nog ‘bekleed’ met een fysiek- of zielenlichaam, door de apostel geduid als een kwetsbare tentwoning die zomaar in elkaar kan klappen maar waarin wel Gods geest inwonend is. Zoals hij kort hierna in Rm 8:11 ook zou schrijven: De geest van hem die Jezus uit doden opwekte woont in jullie.
Kennelijk verbleven/verblijven alle christenen die sinds Shavuot (Pinksteren) 33 AD tot geloof werden geroepen, in zulke tentwoningen op de wijze van het Loofhuttenfeest. Toen Jezus in het najaar van 32 AD dát feest in Jeruzalem bijwoonde legde hij immers een verband met die feestelijke viering en het uitstorten van de geest:

Op de laatste, de grote dag van het feest nu, stond Jezus daar en riep uit: Als iemand dorst heeft, laat hij naar mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de Schrift heeft gezegd: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij echter betreffende de geest, welke zij die in hem zouden geloven, weldra zouden ontvangen; want er was er nog geen geest, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
(Jh 7:37-39).

Op alle voorafgaande zeven dagen werd water uit de poel van Siloam naar het Voorhof van de tempel gebracht en daar uitgegoten in een zilveren bekken dat zich aan één der zijden van het grote brandofferaltaar bevond, een ceremonie overigens welke later werd toegevoegd en dus niet in de Torah wordt vermeld.
Omdat die procedure op de achtste dag niet meer werd gevolgd, kan Jezus die leemte ‘opgevuld’ hebben door te verwijzen naar een beter soort water dan dat van Siloam.

Vermeldenswaard in dit verband is nog de gemetriawaarde 6-606 van Lv 23:36, alwaar de 8e dag van het feest eveneens wordt gelinkt aan de Christelijke Ruthgemeente. De GW van Ruth is namelijk 606.

Vanaf Shavuot van het daaropvolgende jaar, bij de uitstorting van de geest, namen de zwakke ‘tentwoningen’ van christenen - maar wel wedergeboren door de werking van die geest in hen - in tegenbeeld de vorm aan van de sukkôth, de loofhutten.
Uit de beschrijving van het verloop van het zevendaagse feest in Lv 23:36, kan afgeleid worden dat de achtste dag heel bijzonder was, aangezien het feest van sukkôth dan afgesloten werd met een heilige samenkomst, een zeer plechtige vergadering, de ‘atsereth’ [of volgens de LXX εξοδιον: slot; afsluiting], welke gehouden moest worden als een sabbat, de grote dag van het feest zoals Johannes in Jh 7:37 te kennen gaf:

Zeven dagen zult gij YHWH een vuuroffer aanbieden. Op de achtste dag zal er een heilige samenkomst voor jullie zijn en zult gij YHWH een vuuroffer aanbieden; het is een plechtige vergadering. Geen enkel soort werk zult gij verrichten.

De getalswaarde van dit vers is ook al opmerkelijk, t.w. 6-606, waarbij 6000 staat voor de periode welke de mens – in zijn zeer onvolmaakte toestand – vergund is bezig te zijn met zijn steeds verdere ontwikkeling bij God vandaan. Maar zoals opgemerkt vertegenwoordigt 606 de GW van Ruth, de Moabitische, zij die een voorafbeelding werd van de christelijke Gemeente door haar huwelijk met Boaz, voorafbeelding van Messias Jezus, de ware Losser (een ga’al).  

De gematria resultaten van de wijze waarop de viering van het Loofhuttenfeest moest worden beleefd geven wij hieronder weer >>

En YHWH ging voort tot Mozes te spreken en zei:  
Spreek tot de zonen van Israël en zeg: Op de vijftiende dag van deze zevende maand is het Loofhuttenfeest, zeven dagen lang, voor YHWH
Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel soort van zwaar werk mogen jullie verrichten. 
Zeven dagen dienen jullie een vuuroffer aan te bieden. Op de achtste dag dient er een heilige samenkomst voor jullie plaats te hebben, en jullie moeten een vuuroffer aan YHWH aanbieden. Het is een plechtige vergadering. Geen enkel soort van zwaar werk mogen jullie doen.

Alleen nog in Jozua 10:30 wordt de GW 6606 aangetroffen >> Bijgevolg gaf YHWH ook deze [stad] en haar koning in Israëls hand, waarna zij haar en iedere ziel die daarin was, met de scherpte van het zwaard sloegen. Zij lieten niemand daarin in leven. Zij deden dus met haar koning net zoals zij met de koning van Jericho hadden gedaan.


GW 14573 ≈≈ 2Ko 9:3 >> Maar ik zond de broeders opdat ons roemen over jullie in dit opzicht niet ijdel zou blijken, opdat jullie – zoals ik steeds zei – gereed zouden zijn.

Zie het commentaar bij 2 Korinthe 9

Na een onderbreking van twee verzen, wordt opnieuw aangegeven hoe en wanneer het Loofhuttenfeest gevierd dient te worden.

Maar op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer jullie de opbrengst van het land hebben ingezameld, moeten jullie zeven dagen het feest van YHWH vieren. Op de eerste dag is er volkomen rust en op de achtste dag is er volkomen rust.

GW 7792 ≈≈ Hb 11:10 >> Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is.

Zie >> Abraham/Sara.

Maar op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer jullie de opbrengst van het land hebben ingezameld, moeten jullie zeven dagen het feest van YHWH vieren. Op de eerste dag is er volkomen rust en op de achtste dag is er volkomen rust.
En op de eerste dag moeten jullie je de vrucht van prachtige bomen nemen, de bladeren van palmbomen en de grote takken van wijdvertakte bomen en populieren van het stroomdal, en jullie moeten je zeven dagen voor het aangezicht van YHWH, jullie God, verheugen.

GW 6325 is ook die van
1.) Mt 24:17 >> Laat de man die zich op het dak bevindt, niet naar beneden komen om de goederen uit zijn huis te halen.
2.) Hn 13:19 >> Na zeven natiën in het land Kanaän te hebben vernietigd, heeft hij het land onder hen verdeeld door het lot.


GW 14117 ≈≈ Rm 8:3 >> Want wat de Wet niet vermocht, machteloos als ze was door het vlees ― God die zijn eigen Zoon zond in een gestalte van zondig vlees en betreffende zonde, veroordeelde de zonde in het vlees, [4  opdat de rechtvaardige eis van de Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar vlees wandelen, maar naar geest].

En jullie moeten het zeven dagen in het jaar als een feest voor YHWH vieren. Als een inzetting tot onbepaalde tijd in jullie geslachten moeten jullie het in de zevende maand vieren. 

GW 5053 ≈≈ Lv 26:45 >> En ik zal stellig ten gunste van hen denken aan het verbond van de voorouders, die ik voor de ogen der natiën uit het land Egypte heb geleid, om mij als hun God te doen kennen. Ik ben YHWH.  

Zeven dagen moeten jullie in de loofhutten wonen. Alle in Israël geborenen dienen in de loofhutten te wonen,
opdat jullie geslachten mogen weten dat ik de zonen van Israël in de loofhutten heb doen wonen toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben YHWH, jullie God.  
Dienovereenkomstig sprak Mozes tot de zonen van Israël over de periodieke feesten van YHWH.

GW 10102 ≈≈ 1Ko 7:14 >> Want de ongelovige man is geheiligd in de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden jullie kinderen werkelijk onrein zijn, maar nu zijn zij heilig.

En 1Ko 13:11 >> Toen ik een kind was, placht ik als een kind te spreken, als een kind te denken, als een kind te overleggen, maar toen ik een man werd, heb ik de dingen des kinds weggedaan.

opdat jullie geslachten mogen weten dat ik de zonen van Israël in de loofhutten heb doen wonen toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben YHWH, jullie God.  
Dienovereenkomstig sprak Mozes tot de zonen van Israël over de periodieke feesten van YHWH.

GW 6426 ≈≈ Ex 26:25 >> En er moeten acht paneellijsten zijn en hun zilveren voetstukken met inzinking, zestien voetstukken, twee voetstukken met inzinking onder de ene paneellijst en twee voetstukken met inzinking onder de andere paneellijst.

Zie ook de gematriastudie van heel Johannes 7, waarin het Loofhuttenfeest - alsook Yeshua’s optreden op de achtste dag van dat feest - uitvoerig worden belicht.   

-.-.-.-

-.-.-.-

Geen opmerkingen: