Veni Domine Iesu

Veni Domine Iesu
De Tent van God bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven

dinsdag 21 april 2020

De Zeventigste Week

In de Bijbel worden de specifieke details omtrent Israëls laatste Jaarweek (de 70ste) uitsluitend in het Boek Daniël vermeld; hoofdstuk 9 >>

23   Geef dus acht op de zaak en heb begrip van het gezicht
24   70 zevens zijn toebedeeld betreffende uw volk en uw heilige stad
        om een einde te maken aan de overtreding
        en om zonden te verzegelen
        en om ongerechtigheid te verzoenen
        en om rechtvaardigheid van eeuwen in te voeren
        en om een zegel te drukken op visioen en profetie
        en om een heilige der heiligen te zalven
25   Weet dan en onderscheid: Vanaf uitgaan woord om te
       herstellen en te bouwen Jeruzalem tot aan Messias Vorst
       7 zevens en 62 zevens
       Ze zal opnieuw worden gebouwd, plein en gracht
       maar in druk der tijden
26   En na de 62 zevens zal Messias worden afgesneden
       en niets voor hem
       En de stad en het heiligdom zal verderven het volk van
       vorst die komt en zijn einde in overstroming
       en tot einde oorlog, verordend zijn verwoestingen
27   En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten 1 zeven
       En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden

Voor een uitvoerig commentaar op die Jaarwekenprofetie, verwijzen we naar de studie >>
Hieronder wordt - overigens onder veel voorbehoud - een idee gegeven hoe het verloop van die laatste Week, de 70ste, van die belangwekkende profetie zou kunnen zijn. Omdat destijds zeer waarschijnlijk geen mens zich bewust was van de situering in de tijd van de eerste 7 plus 62 weken - zelfs niet toen zij actueel waren - achten wij het goed mogelijk dat ook het tijdstip van aanvang van de 70ste Week enige tijd niet gesignaleerd zal worden. 

Niettemin kan bestudering van de aangevoerde argumenten de lezer stof tot nadenken verschaffen en hem meer inzicht geven in de Bijbelse zaken die bij een dergelijke studie aan de orde zijn.


In deze Studie wordt bijgevolg van onderstaande gegevens uitgegaan:
De eerste mens, Adam, werd geschapen in het jaar 4005/4004 vóór onze huidige tijdrekening (of vóór Chr.), kennelijk in ons najaar; wellicht in oktober 4005 v.Chr. Vandaar dat de Anno Mundi tijdrekening (AM) van najaar tot najaar loopt. Het jaar 4005/4004 v.Chr. is bijgevolg het eerste Anno Mundi jaar.

Op die grondslag verder redenerend komt het jaar
6023 AM overeen met 2019/2020 AD;
6024 AM met 2020/2021 AD;
6025 AM met 2021/2022 AD;
6026 AM met 2022/2023 AD;
6027 AM met 2023/2024 AD;
6028 AM met 2024/2025 AD;
6029 AM met 2025/2026 AD; 
6030 AM met 2026/2027 AD.  

In Rechters 12:8-10 treffen we het verslag aan over rechter Ibzan die gedurende een periode van zeven jaar rechter was over Israël >>

En na hem werd Ibzan uit Beth-Lechem rechter over Israël. En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël. Toen stierf Ibzan en werd te Bethlehem begraven.

Het feit dat Ibzan gedurende 7 jaar voor Israël als rechter optrad, doet op zich vermoeden dat met dit verslag gezinspeeld wordt op de gebeurtenissen tijdens de 70ste Jaarweek voor Israël.
Het verslag over Ibzan is erg interessant!

Vers 9 << En hij kreeg dertig zonen en dertig dochters die hij uithuwelijkte. En hij deed van buiten dertig dochters komen voor zijn zonen. En gedurende zeven jaar bleef hij rechter over Israël  >> heeft namelijk GW (getalswaarde) 6023; kennelijk vooruitwijzend naar 6023 AM, het jaar van het veronderstelde begin van de 70ste Jaarweek!

Zie verder de studie Rechter Ibzan.


Om tot enig inzicht te geraken wat betreft het tijdstip van aanvang van de 70ste Week kunnen we denken aan  wat er plaatsvond in het jaar 33 AD, of 4036 AM, toen Yeshua op zondag 9 Nisan – gewoonlijk aangeduid als ‘Palmzondag’ - gezeten op een ezelsveulen, Jeruzalem binnenreed om zich aan Israël aan te bieden als hun voorzegde Messiaanse koning. Zie het Lukas’ Evangelie, hoofdstuk 19.

In dit jaar – we schrijven 2020 AD, overeenkomend met 6023 AM – viel 9 Nisan volgens de Joodse kalender, op Vrijdag, 3 April. En, gezien de onheilspellende gebeurtenissen die de wereld zeer recent hebben getroffen door de verwoestende epidemie van het Coronavirus, zou het ons geenszins verbazen dat het begin van de 70ste Jaarweek niet lang meer op zich zal laten wachten.

We worden immers herinnerd aan Yeshua’s Eindtijd voorzeggingen, zoals we die aantreffen in Mattheüs 24 en Lukas 21. Zo lezen wij o.a. in Lk 21:10-11 het volgende: Daarop zei hij verder tot hen: Natie zal opstaan tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen zowel grote aardbevingen zijn als in verschillende plaatsen hongersnoden en pestuitbraken. Verschrikkelijke gebeurtenissen zullen zich voordoen, alsook vanuit de hemel grote tekenen.

Uiteraard zullen we een en ander moeten afwachten! Maar omdat de 70ste Week direct verband houdt met de natie Israël, in het bijzonder met haar terugkeer en herstel in Gods voornemen, laten wij hieronder een treffende passage dienaangaande uit het Bijbelboek Hosea zien >>

En ik zeg tot haar: Vele dagen zul je bij mij zitten, zonder te hoereren of aan een man toe te behoren. En zo zal ik tegenover jou zijn.
Want de zonen van Israël zullen vele dagen zonder koning en zonder vorst en zonder slachtoffer en zonder zuil en zonder efod en terafim wonen.
Daarna zullen de zonen van Israël terugkeren en YHWH hun God en David, hun koning, zoeken; en bevend zullen zij tot YHWH en tot zijn goedheid komen, in het laatst der dagen.

De drie verzen tezamen hebben GW 9632 ≈≈ Mt 21:3 [opvallend eveneens gerelateerd aan Palmzondag; namelijk de opdracht om voor het veulen te zorgen] >> En als iemand iets tot jullie zegt, moeten jullie zeggen: De Heer heeft ze nodig. Daarop zal hij ze onmiddellijk zenden.  

Conclusie?
Kennelijk mag het begin van de 70ste Jaarweek ergens ná Palmzondag verwacht worden.

De getalswaarde van vers 5 (3560) is interessant omdat dit getal het aantal jaren overbrugt vanaf  4004 v. Chr (of 1 AM) tot 444 v. Chr. Vanaf 444 v.Chr. is namelijk de Jaarwekenprofetie van Daniël 9 in vervulling gegaan. En telt men vanaf 445-444 v.Chr., het 20ste jaar van de Perzische koning Artaxerxes, dan arriveert men ná 69 [7 plus 62] volle Jaarweken op zondag 9 Nisan van het jaar 33 AD. En op die bijzondere dag maakte Yeshua zijn triomfantelijke, koninklijke intocht in Jeruzalem.
Maar hijzelf wist toen al - mede aan de hand van Daniëls profetie - dat schokkende gebeurtenissen in het directe verschiet lagen. De Berg der Olijven afdalend, sprak hij namelijk deze profetische woorden tot Jeruzalem [ en uiteraard bestemd voor heel Israël]: Indien gij, ja gij, op deze dag de dingen onderscheidde [die] tot vrede [strekken] – nu echter zijn ze voor je ogen verborgen .
Rekening houdend met het gegeven dat het in de Jaarwekenprofetie jaren van 360 dagen betreft, gaat de berekening van die eerste 69 profetische jaarweken als volgt: 69 x 7 x 360 dagen = 173880 dagen. 
Wanneer we die omrekenen tot zonnejaren krijgt men >>
173880 : 365,2422 = 476,07 gewone jaren, of 476 jaar en 25 dagen. En die leidden inderdaad tot 9 Nisan 33 AD.
Zie het commentaar bij Lukas 19 >> De Intocht in Jeruzalem.
Alsook de toelichting op Daniël 9:25.   

De eerste 110 dagen: Die moeten dan wellicht geteld worden vanaf 25 Augustus 2020 AD. Volgens de Joodse kalender vanaf 5 Elul 6023 AM.
In de Bijbel een heel bijzondere datum! Men denkt dan immers onmiddellijk aan Ezechiël, hoofdstuk 8.
Zie onze gematriastudie Debacle Derde tempel; Deel 1 – Ezechiel 8 en 9.

We komen dan uit op 12 December 2020 AD, overeenkomend met 26 Kislev 6024 AM; dus tijdens de Chanukah viering.

Omdat elke weekhelft uit 1260 dagen bestaat, resteren vanaf 13 December 2020 AD (27 Kislev 6024 AM) tot op de helft van de week uiteraard nog 1150 dagen. We arriveren dan bij 5 Februari 2024 AD en die datum komt overeen met 26 Sjebat 2027 AM.

Maar wat valt er te zeggen over die 1150 dagen? Waarom trouwens die Eerste weekhelft te verdelen in 110, resp. 1150 dagen?
Antwoord: Alles heeft te maken met die zeer aparte profetie in Daniël 8, betrekking hebbend op de tamid, het dagelijks morgen – en avondoffer binnen de Mozaïsche tempeldienst.

Zoals boven, bij Daniëls profetie, werd vermeld in vers 27 zagen we dat de Antichristelijke Eindtijdmacht meteen, bij de aanvang van de 70ste Week, zal trachten om bij de ongelovige Joodse meerderheid – zij die halsstarrig niets willen weten van Yeshua als de ware Masjiach – in het gevlei te komen. Hoe?
Door alles in het werk te stellen om de offerdienst volgens de Mozaïsche Wetgeving te laten herleven. Vers 27 van Daniël 9 begint immers aldus: En naar velen zal hij een Verbond kracht bijzetten één zeven
Dus ogenschijnlijk voor de volle 70ste Week! Maar in werkelijkheid zal dat niet gaan gebeuren. Waarom niet?

Allereerst omdat in dat zelfde vers (27) bij voorbaat aan ons wordt onthuld dat hij al op de Helft van de Week zijn belofte aan Israël zal verbreken: En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer.
Maar dat is niet de enige factor die oorzaak is dat de oude Mozaïsche offerdienst niet de volle Week in praktijk kan worden gebracht! Om de Joden gunstig te stemmen en het Oude Verbond kracht bij te zetten heeft hij namelijk ook enige tijd nodig. Kennelijk de eerste 110 dagen van de Jaarweek. Hoe dat zo?

Het betreft de al eerder genoemde tamid, het dagelijks offer, waarover Israëls priesterschap destijds in Exodus 29:38-42 en Numeri 28 uitvoerige aanwijzingen ontving.
Volgens Daniël, hoofdstuk 8, zal er op de Helft van de Week een einde komen aan de 1150 dagen waarin die tamid actueel zal zijn, waarschijnlijk dus binnen de offerdienst van de dan (weer) opgerichte (Derde) Joodse tempel.
Maar wat is er met die tamid precies aan de hand?

In Dn 8:12, volgens de NBG, vernemen we wat de gevolgen zullen zijn van het verschijnen van de Hellenistische Kleine Horen, alias de Antichristelijke Eindtijdmacht, met name in de verschijning van de Valse Profeet van Op 13:11-13.
Die Kleine Horen zal zich uitermate verheffen, en op de Helft van de Week zal hij de tamid wegnemen en wel nadat gedurende 2300 avond-morgens - overeenkomend met 1150 dagen - die offerdienst juist weer had plaatsgevonden. Kennelijk in de Derde tempel en bovendien bevorderd door die Antichristelijke Eindtijdmacht.

Wat is daarvoor de verklaring? Waarom wordt die offerdienst na verloop van 1150 dagen alweer afgebroken? Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat – volgens Openbaring 12 - op de Helft van de Week het Davidische Messiasrijk wordt opgericht en Satan – met zijn demonenschaar – als resultaat van een hemelse oorlogvoering naar de aarde wordt geslingerd; dus blijvend verwijderd uit de heilige hemelsferen!

Uit het volgende hoofdstuk (13) van de Openbaring wordt duidelijk dat de Draak (Satan, de Duivel) in zijn grote toorn niettemin tot verdere actie zal overgaan om de Heidenvolken te misleiden. Hoe?
Yeshua zelf gaf dat reeds aan in zijn Eindtijdrede: Satan zal dan – kennelijk in de herbouwde Derde tempel - de verwoestende gruwel ‘plaatsten’.
Zowel in Dn 11:31 als in 12:11 wordt die gang van zaken voor ons bevestigd. De volgorde is steeds: Het wegnemen van de tamid, en in plaats daarvan het plaatsen van de verwoestende gruwel.

Vandaar dus de 1150 dagen [of 2300 avonden-morgens]: 1260 minus de 110 dagen!


Gesuggereerde Helft: Aanvang 6 Februari 2024 AD, overeenkomend met 27 Sjebat 6027 AM.

Naar wij verwachten zal Gods Zoon, Yeshua Masjiach, precies dán als koning worden geïnstalleerd in het voorzegde Masjiachrijk.
Uit andere Schriftdelen weten wij namelijk 
• dat onder de heerszuchtige leiding van de (nog te verschijnen) Antichristelijke macht, de Pseudomasjiach - aan wie het merendeel der Eindtijd Joden hun toewijding zullen geven – alsnog een Derde tempel zal worden opgericht;
• dat in die Derde tempel aanvankelijk de Joodse eredienst volgens de Mozaïsche wetgeving hervat zal worden;
• dat op de helft van de Jaarweek die voor God onrechtmatige offercultus zal worden weggenomen en dat in de plaats daarvan de verwoestende gruwel zich in dat ‘heiligdom’ als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren (Op 13:11-13).

Zie voor nog meer details de gematriastudie Debacle Derde tempel-Ezechiël 8/9.

Door al die ontwikkelingen zullen de voor de 70ste Week aangekondigde onheilen uiteraard aanzienlijk toenemen, geheel in overeenstemming met wat door Daniël in Dn 9:27 profetisch werd aangekondigd als onderdeel van de zogeheten Jaarwekenprofetie:

En naar velen zal hij een verbond kracht bijzetten één zeven. En op de helft van de zeven zal hij doen ophouden slachtoffer en spijsoffer. En op vleugel van gruwelen een verwoester en tot voleinding zal wat vast besloten is uitgestort worden op de verwoester.

In zijn Eindtijdrede heeft ook Masjiach Yeshua zelf naar die (nu nog) profetische gebeurtenis verwezen, daarmee uitermate het gevaar ervan onderstrepend. In zijn rede over de laatste dagen, verwees hij naar die Jaarwekenprofetie, specifiek naar dat zelfde vers 27, met de woorden:

Wanneer jullie dan de verwoestende gruwel waarover door Daniël, de profeet, werd gesproken, in een heilige plaats zien staan…, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen.
(Mt 24:15-16)

Maar voor ons is verder van belang dat we uit het verloop van dat 24ste hoofdstuk van het Mattheüs’ Evangelie tevens kunnen afleiden dat Jezus’ gedachten bij de helft van die 70ste Week moeten hebben verwijld toen hij melding maakte van die verwoestende gruwel
Maar verder weten we ook uit de Schrift dat die verwoestende gruwel zich als ‘god’ zal manifesteren, zodat men ‘god’ rechtstreeks kan vereren.

Maar…, er zal dan nog veel meer aan de hand zijn:
Op de helft van die laatste beslissende Jaarweek zal ook het Davidische koninkrijk worden opgericht, met Yeshua Masjiach op de troon (Psalm 2).
Op 11:15-17 laat het ons bij voorbaat weten:

En de zevende engel blies de trompet en luide stemmen geschiedden in de hemel zeggend: Het koninkrijk der wereld werd van onze Heer en van zijn Mashiach, en hij zal als koning regeren tot in alle eeuwigheid. En de vierentwintig Oudsten die vóór God op hun tronen zitten, vielen op hun aangezicht en aanbaden God zeggend: Wij danken u Heer God, de Almachtige, Die is en Die was, dat gij uw grote kracht hebt opgenomen en als koning zijt gaan regeren.

De profetie van Zacharia 9 zal met dat glorierijke gebeuren eveneens worden vervuld >>

En ik wil mij als een voorpost voor mijn huis legeren, zodat er niemand zal zijn die doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken, want nu heb ik [het] met mijn ogen gezien.
Verblijd u zeer, o dochter van Sion. Juich in triomf, o dochter van Jeruzalem. Zie! jullie koning komt tot jullie. Hij is rechtvaardig, ja, gered; nederig en rijdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een ezelin.
En ik zal stellig [de] strijdwagen afsnijden uit Efraïm en [het] paard uit Jeruzalem. En de strijdboog moet afgesneden worden. En hij zal werkelijk vrede spreken tot de Heidenvolken; en zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van de Rivier tot de einden der aarde.

De totale gematriawaarde is zeker interessant, t.w. >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427, overeenkomend met die van Lukas 12:46 >>
[Indien die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer talmt te komen, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te mishandelen, te eten en ook te drinken en dronken te worden] zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem ten strengste straffen en hem het lot der trouwelozen doen delen.

Zowel het Zacharia fragment, als Lukas 12, zijn duidelijk beide Eindtijdgericht.
Dat houdt ondermeer in dat de gebeurtenis op Palmzondag 33 AD het karakter van een ‘voorproef’ had. De werkelijke vervulling komt op de helft van de 70ste Week, waarmee dan ook een einde komt aan de Zeven Tijden van (7 x 600) 4200 jaar die (kennelijk) in 1827 AM - bij de Spraakverwarring - waren begonnen. 


En eventueel de meer uitvoerige Engelse studie:

De oprichting van dat Messiaanse Rijk zal echter ook aanleiding zijn voor:

* de prediking van dat herstelde koninkrijk Gods, zoals door Yeshua zelf werd aangegeven in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14). Zie ook Jesaja 9, vooral vanaf vers 5.

* oorlogvoering in de hemel, als resultaat waarvan Satan en zijn engelen zullen worden neergeslingerd op de aarde. Het aardse deel van de ‘Vrouw’ zal dan naar de wildernis vluchten, waar zij - buiten het gezicht van de Slang - 1260 dagen gevoed zal worden; dus de volle tweede helft van de Week (Op 12:5-14 en 13:5-7).

Op de Helft van de Week wordt echter niet alleen het Koninkrijk opgericht, maar wordt met Israël ook het Huwelijksverbond vernieuwd.
In Hl 6:3 wordt die vernieuwing schitterend door de Bruid (Israël) zelf verwoord:

Ik ben van mijn beminde, en mijn beminde is van mij. Hij weidt tussen de lelies.

En dat in tegenstelling tot Hl 2:16, waar de intimiteit eerder een initiatief is van de Bruidegom, blijkens de context Hl 2:10-14.

YHWH Elohim hernieuwt zijn verhouding tot het volk op grond van de superieure condities van het Nieuwe Verbond. Hun dwaling en zonde laat hij achter zich; die gedenkt hij niet langer. Integendeel, hij begunstigt hen met ongekende nieuwe gelegenheden (Jr 31:31-34).


Door een Joods Overblijfsel dat zich werkelijk door de geest van dat Nieuwe Verbond zal laten leiden zal, zoals aangekondigd in Mt 24:14, het dan opgerichte Messiasrijk in de gehele oikoumenè gepredikt worden tot een getuigenis voor alle Goyim.
In Micha 2:12-13 lezen we hoe YHWH Elohim daartoe de geëigende maatregelen zal treffen >>

Ik zal Jakob beslist vergaderen, in zijn geheel; ik zal het overblijfsel van Israël zonder mankeren bijeenbrengen. In eenheid zal ik hen stellen, als schapen in de kooi, als een kudde midden in haar weide; het zal er gonzen van mensen.
Hij die een doorbraak maakt, zal stellig vóór hen optrekken: Zij zullen werkelijk doorbreken. En zij zullen door een poort trekken, en zij zullen daardoor uitgaan. En hun koning zal vóór hen doortrekken, met YHWH aan hun spits.

GW 8057 ≈≈ Hn 13:23 >> τουτου ο θεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγειρε τω ισραηλ σωτηρα ιησουν
Uit het zaad van deze [David] verwekte God, naar belofte, voor het Israël een redder, Yeshua.

Merk op het Israël met lidwoord! Kennelijk doelt de geest van inspiratie op het complete Israël Gods; d.i. de beide gemeenten, hemels en aards, in Gods voornemen tezamen. Zoals door Paulus aangegeven in Gl 6:15-16 >>
15  Want noch besnijdenis is iets noch voorhuid, maar een nieuwe schepping.
16  En allen die volgens deze regel het spoor zullen houden, vrede op hen en barmhartigheid; ja, op het Israël Gods [και επι τον ισραηλ του θεου]. Eveneens met lidwoord.


Gesuggereerd Einde19 Juli 2027 AD, overeenkomend met 14 Tamuz 6030 AM

De 3½-jarige Grote Verdrukking komt ten einde (Dn 7:2512:7Op 12:1413:5-7).
De Grote Menigte van Op 7:9-17 welke uit die Grote Verdrukking komt, wordt gezien, dienend in Gods tempelheiligdom (de vv 13 tm 15):

En één uit de Oudsten antwoordde, zeggend tot mij: Dezen die gehuld zijn in de witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar kwamen zij? En ik heb tot hem gezegd: Mijn Heer,  gij weet [het]. En hij zei tot mij: Dezen zijn zij die komen uit de Grote Verdrukking, en zij wasten hun gewaden en maakten ze wit in het bloed van het Lam.
Om die reden zijn zij vóór de troon van God en verrichten zij dag en nacht voor hem heilige dienst in zijn tempelheiligdom.

Die dienst door die Grote Schare was feitelijk al eerder begonnen, namelijk vanaf de helft van de 70ste Week toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht. We zagen al eerder – bij het commentaar op de Helft van de Jaarweek – dat het Joodse Overblijfsel dan Mt 24:14 zal vervullen, zoals Jezus zelf aangaf in zijn Eindtijdrede (Mt 24:14).

Overigens lijken de woorden dag en nacht, gesproken door één uit de Oudsten, heel doelbewust precies zó geuit te zijn om de lezer te herinneren aan Daniël, hoofdstuk 8.

Begin van de extra 30 plus 45 dagen - op grond van Daniël 12:11 >> En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht [op de Helft van de Week], zullen er 1290 dagen zijn - vanaf 20 Juli 2027 AD [15 Tamuz 6030 AM] tot en met 19 augustus 2027 AD [16 Av 6030 AM] :

Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt! [Vanaf 20 augustus 2027 AD of 17 Av 6030 AM] tot en met 2 oktober 2027 AD of 1 Tisjri 6031 AM. Voor Daniël persoonlijk hield dat het volgende in: Maar jij moet doorgaan tot het einde. Je zult rusten en opstaan tot je bestemming aan het einde der dagen.

Gods Woord laat ons verder zien dat tijdens de 75 dagen die moeten volgen ná het Einde van de Week, nog een aantal zeer gewichtige gebeurtenissen plaats zullen vinden. Allereerst denken we dan aan datgene wat er – in de vorm van oordeel - volgens Jezus zou volgen, onmiddellijk ná het einde van de 3½-jarige Grote Verdrukking:

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen worden geschokt. En dan zal het teken van de Mensenzoon in de hemel verschijnen en dan zullen alle stammen der aarde zich [in weeklacht op de borst] slaan en zij zullen de Mensenzoon zien, komende op de wolken des hemels, met kracht en veel heerlijkheid.
(Mt 24:29-30) 


Maar…, wat zou er mogelijk tijdens de extra 45 dagen nog kunnen geschieden?
Allereerst moeten we vaststellen dat, gerekend vanaf het begin van de Jaarweek en helemaal tot het einde van de genoemde 45 dagen, er dan in totaal 2595 dagen verstreken zullen zijn.
Bij nader onderzoek blijkt een en ander teruggevoerd te kunnen worden op het profetische woord in Daniël 12, want aldaar vernamen we al eerder iets over het geluk dat de Joodse Eindtijdgelovigen ten deel zal vallen; zij die getrouw volharden, zoals dat tekstgedeelte aangeeft: Zij die de 1335 dagen bereiken.

Profetisch aangevend wat er zou gebeuren vanaf het Midden der Week, dus na de eerste 1260 dagen, sprak de openbaringsengel tot Daniël het volgende:

En vanaf de tijd dat het voortdurende [offer] verwijderd is en de verwoestende gruwel is opgericht [op de Helft van de Week], zullen er 1290 dagen zijn [de extra 30 dagen zijn dan voorbij]. Gelukkig hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt [ná nog eens ‘extra’ 45 dagen]!

Twee zaken komen hier onder onze aandacht: Allereerst de hoopvolle perspectieven voor Daniël persoonlijk. Hij zou zijn loopbaan als Gods profeet geheel voltooien in getrouwheid. Vervolgens zou hij ‘rusten’ in de dood tot de tijd dat voor hem de opstanding zou aanbreken. Maar ook daarna zou YHWH Elohim hem opnieuw gebruiken, en wel in een voor hem al bij voorbaat gereserveerde bestemming!

Uiteraard geldt die goddelijke belofte niet slechts voor Daniël, maar natuurlijk ook voor de vele andere getrouwe mannen en vrouwen uit vroegere tijden, precies zoals ons ook in Hb 11:39-40 wordt verzekerd:

En deze allen, hoewel zij door het geloof getuigenis ontvingen, verkregen de belofte niet, daar God voor ons iets beters voorzag, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid zouden worden gebracht.

En in de tweede plaats wordt ons - de huidige lezers van deze slotverzen in het Boek Daniël - onthuld dat het einde van de vermelde profetische 1335 dagen precies ook dán bereikt worden. Kennelijk ten tijde van de opstanding van die vroegere getrouwen! Maar die verwachting kan men logischerwijs slechts in verband brengen met de perspectieven die de Bijbel oproept in samenhang met het herstelde Davidische koninkrijk van duizend jaar én de aanvang van het Millenium!


In onze telling van de dagen stelden we vast dat de 1335 dagen, respectievelijk de 2595 dagen, beide eindigen op 2 Oktober 2027 AD, overeenkomend met 1 Tisjri 6031 AM.
Maar met betrekking tot die totale aantal van 2595 dagen lijkt Ezechiël 44:20 ons nog wat extra informatie te verschaffen. In die tekst worden de zonen van Zadok namelijk gunstig vermeld. Blijkbaar de reden waarom ook juist zij in de visionaire tempel van de toekomst als de hemelse priesterschap zullen dienen. In die tekst worden zij immers nader omschreven als de Levitische priesters, de zonen van Zadok.
Binnen de context van Ez 44 lezen we >>

“En wat de Levitische priesters, de zonen van Zadok, betreft - die de plicht ten opzichte van mijn heiligdom waarnamen toen de zonen van Israël van mij afdwaalden - zij zullen tot mij naderen om mij te dienen, en zij moeten voor mijn aangezicht staan om mij vet en het bloed aan te bieden, luidt het woord van de Heer YHWH. Zij zijn het die in mijn heiligdom zullen komen… (20) En hun hoofd dienen zij niet te scheren, en het hoofdhaar dienen zij niet los te dragen. Zij dienen in elk geval hun hoofd te knippen.

De GW (gematria- of getalswaarde) van vers 20 is 2595, en wellicht mogen we dat als een vingerwijzing opvatten die naar de 2595 dagen leidt. De extra reden die we daarvoor menen te hebben is de datum welke gekoppeld is aan Ezechiëls visioen van de toekomstige tempel. Zie Ez 40:1-2 >>

In het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, in het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen, op deze zelfde dag bleek de hand van YHWH op mij te zijn, zodat hij mij naar die plaats bracht. In de visioenen van God bracht hij mij naar het land Israël en zette mij ten slotte neer op een zeer hoge berg, waarop iets was gelijk de bouw van een stad, tegen het zuiden.

Datgene wat geleek op de bouw van een stad, blijkt ons bij voorbaat een idee te geven van de Tempelstad Nieuw Jeruzalem, zoals beschreven in Openbaring 21, maar dan vanuit Israëls aardse standpunt bezien!


Bij nader inzien lijkt het alleen maar voor de hand te liggen dat de Laatste (70ste) Jaarweek moet eindigen bij het begin van het Millenniumrijk. Waarom ? Omdat door Israël elk jaar, op 1 Tisjri, ook het zogeheten Feest der Trompetten moest worden gevierd. Een enigszins mysterieus ‘feest’ overigens, aangezien alle eeuwen door niet echt helder is geworden wat YHWH Elohim met die ‘viering’ precies beoogde!
De summiere details omtrent dat eerste ‘najaarsfeest’ lezen we in Leviticus 23 >> 

In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.

Voor de geïnteresseerde lezer hieronder alle details en de gematria resultaten (Lv 23:23-25) >>

En YHWH sprak tot Mozes, zeggend:
Spreek tot de zonen van Israël, zeggend: In de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een sabbat hebben, een gedenkdag van trompetgeschal, een heilige samenkomst.
Geen enkel soort van zwaar werk moogt gij verrichten, en gij moet een vuuroffer aan YHWH aanbieden.

Totaal GW (getalswaarde): 8205 (895 + 4766 + 2544).
Heel opmerkelijk kan het genoemd worden dat die GW correspondeert met die van 2 Thess 2, vers 6 >> En nu weten jullie wat [hem - de Mens der Wetteloosheid; de Antichristelijke figuur van de Eindtijd -] weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. De verschijning van die mysterieuze figuur op het religieuze wereldtoneel van de Eindtijd hangt immers samen met de Opname van Jezus’ Gemeentelichaam, aangezien dan wat weerhoudt weggenomen zal zijn!

Overigens is het veelzeggend dat, wat de Joden betreft, er rond dat eerste ‘najaarsfeest’ - een gedenkdag van trompetgeschal - er een waas van geheimzinnigheid omheen hangt! Niet alleen omdat dit ‘feest’ alleen in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd, wat op zich reeds uitzonderlijk is, maar vooral ook omdat in het geheel niet wordt vermeld met welk doel die gedenkdag jaarlijks door Israël onderhouden moest worden!

Achteraf bezien wellicht begrijpelijk indien het YHWH Elohims bedoeling was dat het ‘feest’ moest vooruitwijzen naar het laatste trompetgeschal voor het bijeenroepen van de beide Gemeenten in zijn voornemen: De hemels christelijke, en de aardse Joodse Gemeente.
Uit Openbaring 20 blijkt immers dat bij de aanvang van het Davidische Millenniumrijk de Eerste opstanding zal plaats hebben:

En ik zag tronen en zij namen daarop plaats, en hun werd rechterlijk oordeel verleend. En [ik zag] de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis van Yeshua en wegens het woord van God en die noch het Beest noch zijn Beeld aanbaden en die het kenteken niet op het voorhoofd en op hun hand ontvingen. En zij kwamen tot leven en heersten als koningen met de Messias duizend jaren.

(De overigen der doden kwamen niet tot leven totdat de duizend jaren ten einde waren).

Dit [is] de eerste opstanding. Gelukkig en heilig hij die deel heeft aan de Eerste opstanding; over dezen heeft de Tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van de Messias zijn en zij zullen de duizend jaren met hem als koningen heersen
(Op 20:4-6. Zie svp ook het commentaar bij dat Schriftdeel).

Slotconclusie 1: Op 1 Tisjri 6031 zullen zowel de ‘heiligen’ in de hemel (de al eerder opgenomen Christelijke gemeente) als de Joodse heiligen op aarde ‘gereed staan’ om zich volkomen te richten op het gezegende ‘oordeelswerk’ van het Millenniumrijk.
Achteraf bezien zal dan blijken dat het ‘mysterieuze’ Feest der Trompetten als ‘opmaat’ diende voor de twee overige ‘Najaarsfeesten’, namelijk Yom Kipur (de Verzoendag) en het Loofhuttenfeest, maar dan in hun duizendjarige tegenbeeld. 

Slotconclusie 2: Inderdaad zullen de ‘heiligen’ in de hemel al veel eerder de Opname hebben ervaren.
Veelal wordt het tijdstip voor die sensationele verdwijning van het wereldtoneel, zoals beschreven in 1Th 4:13-17, in verband gebracht met de aanvang van de 70ste Jaarweek. De achterliggende gedachte is dat de belemmering voor de verschijning van de Antichristelijke Eindtijdmacht dan ‘weggenomen’ zou zijn, zoals profetische beschreven in 2Th 2:1-12.
In vers 6 van die passage is sprake van wat weerhoudt en in vers 7 van die weerhoudt; in beide gevallen doelend op de kracht van Gods geest welke tijdens het aeon van de Christelijke Gemeente aanwezig is bij de leden van dat Gemeentelichaam.

Maar…, nergens in de Schrift – en dus ook niet in de passage van 2Th 2:1-12 – kan men met zekerheid concluderen dat de Opname van de Gemeente en de verschijning van de Pseudomasjiach in tijd samenvallen!
En die conclusie laat ruimte voor de mogelijkheid dat de Gemeente in werkelijkheid al enige tijd daarvoor zal worden ‘weggerukt’ (!).
In de studie Pinksteren en de Opname wordt aannemelijk gemaakt dat die ‘wegrukking’ veeleer op de Pinksterdag moet worden verwacht.

Zie ook nog onderstaande getalswaarde vergelijking >>

De twee verzen in de Bijbel met GW 9355
Tekst
  Vers
En hun werden tongen als van vuur zichtbaar [op de Pinksterdag], die werden verdeeld, en op ieder van hen zette zich er één.

En om die reden zendt God hun een werking van dwaling zodat zij geloof hechten aan de leugen.

De werking van dwaling hangt samen met
a.) de Opname van de Gemeente; en
b.) – als resultaat daarvan - de verschijning van de Antichristelijke Eindtijdmacht.
Naar verwacht mag worden zal die demonische Macht vóór zijn publieke verschijning enige maanden nodig hebben om de ‘gap’ tussen de Opname en het begin van de 70ste Jaarweek te overbruggen.


Zie svp ook Ezechiël 44, Ruth 2

-.-.-.-The 70th Yearweek of Daniel 9


First of all, see Daniel 9:24-27, in order to get an idea of ​​the great value of the so called Annual Weeks Prophecy. Below - incidentally, subject to a lot of reservations – we give the reader an idea how the course of the Last Week, the 70th, of that important prophecy could be

It is therefore quite possible that the way in which the 70th Week will be manifested, as outlined below, will  turn out wrong; yes, erroneous! The more so because YHWH Elohim himself told Daniel the following: And as for you, Daniel, make the words secret and seal the book until the time of [the] end. Many will go back and forth, and the [true] knowledge will become abundant.
Nevertheless, studying the arguments presented can provide the willing reader with food for thought and give him more insight into the biblical issues involved in such a study.

Based on the biblical chronology, this study assumes the following data:
The first man, Adam, was created in the year 4005/4004 before Chr., apparently in our autumn. 
For that reason, the Anno Mundi time account (AM) runs from autumn to autumn. The year 4005/4004 BC. being therefore the first Anno Mundi year.

The above is (for the time being) an assumption. We have no absolute certainty about this.
From this Wikipedia article it can be concluded how complicated it is to compile a completely reliable Anno Muni calendar!

Further, on that basis the year 6023 AM corresponds to 2019/2020;
6024 AM to 2020/2021 AD;
6025 AM to 2021/2022 AD;
6026 AM to 2022/2023 AD;
6027 AM to 2023/2024 AD;
6028 AM to 2024/2025 AD;
6029 AM to 2025/2026 AD; 
6030 AM to 2026/2027 AD.  

In Judges 12:8-10 we find the report on Judge Ibtsan, who was a Judge in Israël for a period of seven years >>

And after him, Ibtsan from Beth-Lechem became Judge over Israel. And he had thirty sons and thirty daughters whom he married off. And he brought thirty daughters from outside for his sons. And he continued to judge Israel for seven years. Then Ibtsan died and was buried in Bethlehem.

The fact that Ibtsan acted as a Judge for Israel for 7 years suggests that this report alludes to the events during the 70th Yearweek for Israel.
The report about Ibtsan is very interesting.
Verse 9 << And he had thirty sons and thirty daughters whom he married off. And he brought thirty daughters from outside for his sons. And he continued to judge Israel for seven years >> has NV (numerical value) 6023; apparently pointing to 6023 AM, the year of the assumed start of the 70th Annual Week!

Suggested Start25 August 2020, corresponding with 5 Elul 6023 AM.

In Daniel 9:27, in a unique way, a 70th Annual Week for Israel was prophetically announced. Equally unique was the way in which the course of that last 'Year Week' was recorded >> And to many he will strengthen [the] covenant for one week. And at the half of the week he will cause to cease sacrifice and meal offering. And on the wing of abominations a destroyer, and to the end, what is determined will be poured out on the destroyer.

Moreover, it is striking that Esther 10:2 has the same numerical value as Dn 9:27 >> 5872.
When we read verse 2 together with verse 3, we seem to get a 'glimpse' in type of how in the Millennium situation - so from 1 Tishri 6031 AM - the royal power will be exercised in a very balanced way, namely Yeshua alongside YHWH, the almighty Elohim:

With regard to all his powerful and mighty accomplishments, as well as the detailed account of Mordecai’s greatness to which the king exalted him, are they not written in the book of the history of the times of the kings of Media and Persia? For Mordecai the Jew was second only to king Ahasuerus. He was great among the Jews and respected by the multitude of his brothers, working for the good of his people and advocating the welfare of all their descendants.

The first 110 days: These must of course be counted from 25 August 2020 AD, or 5 Elul 6023 AM.
We then arrive on December 12, 2020 AD, corresponding to 26 Kislev 6024 AM, so during Chanukah.

Because every Week half consists of 1260 days, from 27 Kislev 6024 AM to half of the week, of course, 1150 days remain. And as we shall see below, we then arrive at 26 Shebat 6027 (5 February 2024 AD)
But what can we say about those 1150 days? Why divide the First Half of the Week anyway into 110, respectively 1150 days?
Answer: Everything has to do with that very special prophecy in Daniel 8, concerning the tamid, the daily morning and evening sacrifice within the Mosaic temple service.

Based on Daniel 9:27, we saw earlier that the End-Time Antichrist will immediately - at the start of the 70th Week - try to reach and flatter the unbelieving Jewish majority; those stubborn Jews who abhor Yeshua as the true Mashiach. How?
By making every effort to revive the sacrificial service according to Mosaic Law. After all, verse 27 of Daniel 9 begins thus: And to many he will strengthen [the] covenant for one week. 
So apparently for the full 70th Week! But in reality that won't happen. Why not?

First of all because in that same verse (27) it is revealed to us in advance that he will break his promise to Israel already at the Half of that Week: And at the half of the week, he will cause sacrifice and gift offering to cease.
However, that is not the only reason that causes the old Mosaic offering service not to be put into practice the entire Week! To get the Jews favorably minded and to reinforce the Old Covenant, he also needs some time. Apparently the first 110 days of the Yearweek. Why?

And that has everything to do with the aforementioned tamid, the daily sacrifice, about which Israel's priesthood received detailed instructions in Exodus 29:38-42 and Numbers 28.
According to Daniel, chapter 8, the 1150 days - during which that tamid will be current - will come to an end at the Week Half , probably within the sacrificial service of the then (re) established (Third) Jewish temple.
But what exactly is going on with that tamid ?

In Dn 8:12 we learn what the consequences will be of the appearance of the Hellenistic Little Horn, alias the End-Time Antichrist, especially in the appearance of the False Prophet of Revelation 13:11-13.
That Little Horn will exalt itself extremely, and at the Half of the Week he will take the tamid away, after 2300 evening mornings - corresponding to 1150 days – during which that sacrificial service had just taken place again. Apparently in the Third Temple and furthermore promoted by that Antichristian End-Time Force.

What is the explanation for all this? Why is the sacrificial service interrupted after 1150 days? 
Answer: Undoubtedly due to the fact that - according to Revelation 12 - the Davidic Messiah kingdom is founded on Half of the Week and Satan - with his crowd of demons - is hurled down to earth as a result of a heavenly warfare; thus permanently removed from the holy spheres of heaven!

From the next chapter (13) of the Revelation it becomes clear that the Dragon (Satan, the Devil) in his great wrath will nevertheless take further action to deceive the Gentile nations. How?
Yeshua himself already indicated this in his End-Time Speech: Satan will then - apparently in the rebuilt Third Temple - 'place' the devastating horror.
Both in Dn 11:31 and 12:11 that course of affairs is confirmed for us. The order is always: The removal of the tamid, and the installation of the abomination of desolation instead.
Hence the 1150 days [or 2300 evenings-mornings]: 1260 minus the 110 days!

Suggested HalfFebruary 6, 2024 AD, corresponding to 27 Shebat 6027 AM.

From other scriptures we know that
• under the domineering leadership of the (yet to be) appearing Antichristian power, the Pseudomashiach, to whom the majority of the End-time Jews will give their dedication, a Third Temple will still be erected;
• in that Third Temple the Jewish worship will initially be resumed according to Mosaic law;
• on half of the Year Week that unlawful sacrificial cult will be taken away before God and that instead the abomination of desolation will manifest itself in that 'sanctuary' as 'god', so that one can worship 'god' directly (Revelation 13:11-13).

Because of all those developments, the calamities announced for the 70th Week will of course increase considerably, entirely in accordance with what was prophetically announced by Daniel in Dn 9:27 as part of the so-called Annual Weeks prophecy:

And to many he will strengthen [the] covenant for one week. And at the half of the week, he will cause sacrifice and gift offering to cease. And on the wing of abominations shall come one who makes desolate; and even to the full end, and that determined, shall wrath be poured out on the desolate.
 
In his End-Time Speech, Mashiach Yeshua himself also referred to that (still) prophetic event, thus underlining the danger of it. In his speech on the last days, he referred to that Annual Prophecy, with the words:

When, therefore, you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place (let the reader understand), then let those who are in Judea flee to the mountains (Matth 24:15-16).

But to us it further is of utmost importance that from the announced course of that 24th chapter of the Matthew Gospel we can also deduce that Yeshua's thoughts especially were focused on the half of that 70th Week when he drew our attention to the abomination of desolation.
But from Scripture we also know that this abomination of desolation will manifest itself as 'god', so that one can worship 'god' directly.

However..., there will be much more going on:
The Davidic kingdom will also be established at the half of that last decisive Yearweek, with Yeshua Masjiach on the throne (Psalm 2).
Revelation 11:15-17 let us know in advance:

The seventh angel sounded, and great voices in heaven followed, saying, “The kingdom of the world has become the Kingdom of our Lord, and of his Mashiach. He will reign forever and ever!”
The twenty-four elders, who sit on their thrones before God’s throne, fell on their faces and worshiped God, saying: “We give you thanks, Lord God, the Almighty, the one who is and who was; because you have taken your great power, and reigned”.

The prophecy of Zechariah 9 will also be fulfilled with that glorious event >>
I will encamp around my house against the army,
That none pass through or return;
And no oppressor will pass through them any more:
For now I have seen with my eyes.
 Rejoice greatly, daughter of Zion!
Shout, daughter of Jerusalem!
Behold, your king comes to you!
He is righteous, and having salvation;
Lowly, and riding on a donkey,
Even on a colt, the foal of a donkey.

 I will cut off the chariot from Ephraim,
And the horse from Jerusalem;
And the battle bow will be cut off;
And he will speak peace to the nations:
And his dominion will be from sea to sea,
And from the River to the ends of the earth.

The total gematria value is certainly of interest >> 3908 + 4833 + 5686 = 14427 , corresponding to that of Luke 12:46 >>
[If, however, that slave would say in his heart: My lord delays his coming, and starts to mistreat the servants and the maids, to eat and also to drink and to get drunk] then the lord of that servant will come in a day when he isn’t expecting him, and in an hour that he doesn’t know, and will cut him in two, and place his portion with the unfaithful.  

Both the Zechariah fragment and Luke 12 are clearly End-Time Oriented.
This means, among other things, that the event on Palm Sunday 33 AD had the character of a 'preview'. The actual fulfillment comes at the Half of the 70th Week, thus ending the Seven Times of (7 x 600) 4,200 years that (apparently) had begun in 1827 AM - at the Speech Confusion.

However, the establishment of that Messianic Empire will also give cause to:
* the preaching of that restored kingdom of God, as indicated by Yeshua himself in his End-Time Speech (Matth 24:14). See also Isaiah 9 , especially from verse 5.

* warfare in heaven, as a result of which Satan and his angels will be hurled to earth. 
The earthly part of the "Woman" will then flee to the wilderness, where she will be fed - outside the face of the Snake - for 1260 days; so the full second half of the Week (Rev 12:5-14 and 13:5-7 ).

At the Half of the Week, however, not only the Kingdom will be established, but also the Marriage Covenant with Israël will be renewed.
In Song of Solomon 6:3 that renewal is beautifully expressed by the Bride (Israel):
I am my beloved, and my beloved is mine. He browses among the lilies.
And that unlike 2:16, where intimacy is more an initiative of the Bridegroom >> My beloved is mine, and I am his. He browses among the lilies.

YHWH Elohim renews his relationship with the people on the basis of the superior conditions of the New Covenant. He leaves behind their error and sin; he no longer remembers that. On the contrary, he favors them with unprecedented new opportunities

Behold, the days come, says YHWH, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah: not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they broke, although I was a husband to them, says YHWH. 
But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says YHWH: I will put my law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be my people: and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know YHWH; for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says YHWH: for I will forgive their iniquity, and their sin will I remember no more.
(Jer 31: 31-34).

As announced in Matth 24:14, the then-established Messiah Kingdom will be preached throughout the whole oikoumenè as a witness for all Goyim; by a Jewish Remnant that will truly be guided by the spirit of that New Covenant.
In Micah 2:12-13 we read how YHWH Elohim will take the appropriate measures to that end >>

I will surely assemble, Jacob, all of you; I will surely gather the remnant of Israel;
I will put them together as the sheep of Bozrah, as a flock in the midst of their pasture;
They will swarm with people.
He who breaks open the way goes up before them.
They break through the gate, and go out.
And their king passes on before them, with YHWH at their head.

Suggested EndJuly 19, 2027 AD, corresponding to 14 Tamuz 6030 AM.  
That also means the suggested start of the additional 30 days, counting from July 20, 2027 AD, corresponding to 15 Tamuz 6030 AM.
The 3½-year Great Tribulation will then end (Dan 7:25).
The Great Crowd, prophetically announced in Rev 7:9-17, coming out of that Great Tribulation is seen serving in God's temple sanctuary. From verse 13 we read:

One of the elders answered, saying to me, “These who are arrayed in white robes, who are they, and from where did they come?” I told him, “My lord, you know.”
He said to me, “These are those who came out of the great tribulation. They washed their robes, and made them white in the Lamb’s blood. Therefore they are before the throne of God, they serve him day and night in his temple. He who sits on the throne will spread his tent over them. They will never be hungry, neither thirsty any more; neither will the sun beat on them, nor any heat; for the Lamb who is in the midst of the throne shepherds them, and leads them to springs of waters of life. And God will wipe away every tear from their eyes.”
  
That service by that Great Crowd had actually started earlier, namely from half of the 70th Week when the Messianic kingdom was established. We saw already - in our commentary on Half of the Year Week - that the Jewish Remnant will then fulfill Matth 24:14, as Yeshua himself indicated in his End-Time Speech.

God's Word further shows us that during the 75 days that must follow after the End of the Week, a number of very important events will take place. First of all, we think of what, according to Yeshua, would follow - in the form of judgment - immediately after the end of the 3½-year Great Tribulation:

Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. And then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will smite themselves on the breast , and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.
(Matth 24: 29-30)

Suggested start of the additional 45 days: August 20, 2027 AD, corresponding to 17 Av 6030 AM,
therefore ending October 2, 2027 AD, corresponding to 1 Tishri 6031 AM.

First of all, we have to establish that, calculated from the beginning of the Yearweek and all the way to the end of the aforementioned 45 days, a total of 2595 days will have elapsed.
Upon closer investigation, it appears that this can be traced back to the prophetic word in Daniel 12, because there we learn something about the happiness that the Jewish End-time believers will receive; those who faithfully persist, as that passage indicates: Those who reach the 1335 days.

Prophetically indicating what would happen from the Middle of Week, so after the first 1260 days, the revelation angel spoke to Daniel the following [Daniel 12]:

I heard, but I didn’t understand: then said I, my lord, what shall be the issue of these things? He said, Go your way, Daniel; for the words are shut up and sealed until the time of the end. Many shall purify themselves, and make themselves white, and be refined; but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand; but those who are wise shall understand. 
From the time that the continual burnt offering shall be taken away, and the abomination that makes desolate set up, there shall be one thousand two hundred ninety days. Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred thirty-five days. 
But go you your way until the end be; for you shall rest, and shall stand in your lot, at the end of the days.

Two things here are coming to our attention: First, the hopeful perspectives for Daniel personally. He would fully complete his career as God's prophet in faithfulness. He would then "rest" in death until the time for him that the resurrection dawned. But even afterwards YHWH Elohim would use him again, and that within a destination reserved for him in advance!

Of course, that divine promise applies not to Daniel alone, but of course also to the many other faithful men and women of earlier times, just as we are assured in Heb 11:39-40 >>

And all of these, although they received testimony through faith, did not receive the promise, for God provided us with something better that they would not be made perfect without us.

And secondly, to us, the current readers of these final verses in the Book of Daniel, to us is revealed that the end of the mentioned prophetic 1335 days will be reached precisely then. Apparently at the time of the resurrection of those former faithful ones! But that expectation can logically only be related to the perspectives that the Bible raises in connection with the restored Davidic kingdom of a thousand years!

The attentive reader may now comment, “I have not heard anything about the rapture of Yeshua's Congregational Body. From 2 Thessalonians, chapter 2, it can be deduced that the Antichrist - there referred to as the Man of lawlessness - can only make his entrance when the Church is snatched away in the Rapture.
Indeed! That's exactly what we read in that Scripture, from verse 3 >> 

3 Let no one deceive you in any way, for unless the apostasy comes first and the Man of Lawlessness is revealed, the Son of Destruction [the Day of the Lord is not yet a reality],
4 he who resists and exalts himself above all that is called god or object of worship, so that he sits down in the temple sanctuary of God, showing himself that he is divine.
5 Don't you remember when I was with you I used to discuss these things with you?
6 And now you know what is restraing him, that he may be revealed in his own time.
7 For the mystery of lawlessness is already at work; only that one restrains, until it is taken out of the way.

However, nowhere in this passage we learn that the Lawless One will make his entrance on the same day that the Church is snatched away (!)
Most probably, the "saints" of Yeshua’s Congregational Body will have experienced the rapture some time earlier.
It is completely correct that - according to the verses 6 and 7 of the above passage -  there is what (6) or that one (7) is restraining him (holding him back); in both cases referring to the power of God's spirit which is present among the members of the Church during the aeon of the Christian Congregation. But ... nowhere in Scripture - and therefore not in the passage of 2Th 2:1-12 - one can conclude with certainty that the Rapture of the Church and the appearance of the Pseudomasjiach coincide in time!
And that conclusion leaves room for the possibility that Yeshua’s Congregation will in reality have been "caught away" some time before (!).
In the study Understanding the Mystery of Pentecost, released by Gary Stearman of The Prophecy Watchers, it is argued that this "caught away" should rather be expected on Pentecost. 


The same TV channel has now also released and can be heard: Will the Rapture Happen on a Jewish Feast Day? By Jack Langford. 


-.-.-.-